Click to read the COVID-19 Urgency Procedure Petitions on Europarl PETITIONS Committee website

 


Formålet med proceduren for behandling af andragender i Europa-Parlamentet er at sikre, at du får mulighed for at kommunikere med Parlamentet og benytte din ret til at indgive andragender, som er en af de grundlæggende rettigheder for alle, der er statsborgere i en EU-medlemsstat eller har bopæl i EU, som fastsat både i traktaten og i chartret om grundlæggende rettigheder. Læs mere i Lissabontraktaten.

Ved at indgive et andragende giver du Parlamentet mulighed for gennem dets Udvalg for Andragender løbende at foretage realitetstjek af den måde, som EU-lovgivningen gennemføres på, og måle, i hvilket omfang EU-institutionerne tager hånd om de problemstillinger, der optager dig.

Udvalget for Andragender har som opgave at besvare alle andragender og - så vidt, det er muligt - at finde frem til udenretlige løsninger på forhold, der hører ind under EU's virksomhedsområde, og som andragerne udtrykker berettiget bekymring for over for udvalget.

Denne portal er udformet med henblik på at give dig mulighed for at indgive andragender elektronisk, hvilket sker ved at følge en brugervenlig standardregistrering. Derudover har portalen også til formål kortfattet at orientere om sager, som andre har rejst over for os, og at oplyse om andragender, vi tidligere har modtaget. Søgefunktionen giver dig mulighed for at fokusere på sager, som har direkte interesse for dig, og se, hvad andre mener om EU-relaterede spørgsmål. Portalen giver dig også mulighed for at tilkendegive støtte online til andragender, der er godkendt til behandling af Udvalget for Andragender.

Hvis du ønsker at indgive andragendet i papirform, er det ikke nødvendigt at udfylde en formular eller overholde et standardformat.

 

Imidlertid stilles der følgende krav til andragendet:

 

  • det skal være forsynet med andragerens navn, nationalitet og bopæl (er der tale om et gruppeandragende, skal det være forsynet med indgiverens, eller i det mindste den første underskrivers, navn, nationalitet og bopæl)
  • det skal være underskrevet.

 

Andragendet kan være vedføjet bilag, f.eks. kopier af dokumentation, som du ønsker at fremlægge.

Andragendet sendes til

 

Formanden for Udvalget for Andragender

European Parliament

B-1047 BRUSSELS

 

Behandlingen af andragender er altid åben og gennemsigtig. Mange andragender behandles på udvalgsmøder (klik her for at se uddrag af møder i Udvalget for Andragender), hvor andragerne deltager aktivt. På grund af de meget forskelligartede emner og det store antal andragender, der modtages, er det ikke alle andragender, der bliver drøftet i udvalget. Medlemmerne kan dog også vælge at træffe afgørelse om andragenderne på grundlag af en regulær politisk undersøgelsesproces.

I alle tilfælde bliver andragerne orienteret på hvert trin i proceduren for behandling af andragender, og de modtager et brev fra formanden om resultatet heraf.