Петиция № 0002/2019, внесена от Олга Дележанова, с българско гражданство, относно предполагаемото неприлагане от Малта на Директива 2003/109/ЕО  
Данни на петицията  

0002/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 0002/2019, внесена от Олга Дележанова, с българско гражданство, относно предполагаемото неприлагане от Малта на Директива 2003/109/ЕО

Номер на петицията: 0002/2019

Теми: Права на собственост,  Равни възможности и равенство между половете

Държава: Малта

Данни на вносителя на петицията  

Име: Olga Delezhanova

Резюме на петицията  

Вносителката на петицията твърди, че малтийското право относно придобиването на недвижимо имущество от чуждестранни лица дискриминира гражданите на трети държави в нарушение на Директива 2003/109/ЕО. Тя посочва, че за разлика от гражданите на ЕС или техните съпрузи, гражданите на трети държави, които пребивават в Малта повече от 5 години и притежават разрешение за дългосрочно пребиваване, не могат да купуват недвижимо имущество.