Петиция № 0047/2019, внесена от Л.А., с италианско гражданство, относно прилагането на Директивата относно услугите към концесиите на морски имоти – държавна собственост, в Италия  
Данни на петицията  

0047/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 0047/2019, внесена от Л.А., с италианско гражданство, относно прилагането на Директивата относно услугите към концесиите на морски имоти – държавна собственост, в Италия

Номер на петицията: 0047/2019

Теми: Вътрешен пазар,  Права на собственост,  Конкуренция

Държава: Италия

Данни на вносителя на петицията  

Име: L. A.

Резюме на петицията  

Вносителката на петицията изразява загриженост, че Директива 2006/123/ЕО се заобикаля в Италия, като твърди, че на определени предприятия (стопанисващи плажове), концесионери на имоти – държавна собственост, разположени по крайбрежието и използвани за туризъм и отдих, не трябва да се позволява да затварят свободния достъп до плажовете. Във връзка с това тя се позовава на решението на Съда не ЕС от юли 2016 г. относно концесиите на морски имоти – държавна собственост, в Италия, като подчертава значението на публичните тръжни процедури за отдаването на плажовете на концесия, която не следва да се подновява автоматично. Освен това не трябва да се позволява личните интереси на концесионерите да вземат превес над опазването на околната среда и ландшафта, както и да не се ограничава свободният достъп до плажовете.