Петиция № 0051/2019, внесена от Елица Василева, с българско гражданство, относно предполагаемо нарушаване от страна на България на Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори  
Данни на петицията  

0051/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 0051/2019, внесена от Елица Василева, с българско гражданство, относно предполагаемо нарушаване от страна на България на Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори

Номер на петицията: 0051/2019

Теми: Права на потребителите,  Финансови услуги

Държава: България

Данни на вносителя на петицията  

Име: Елица Василева

Резюме на петицията  

Вносителката на петицията се оплаква във връзка с несъответствието на българското законодателство с Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори. Според вносителката съдебните производства в България съгласно член 417 от Българския граждански процесуален кодекс не отговарят на изискванията, посочени в директивата, и нарушават правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив процес, както е предвидено в Хартата на основните права.