Петиция № 0255/2019, внесена от I. R. S., с испанско гражданство, от името на обединената левица на Кантабрия, относно евентуални нередности по отношение на предоставянето на лиценз за проучване за минно дело в Кантабрия, Испания  
Данни на петицията  

0255/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 0255/2019, внесена от I. R. S., с испанско гражданство, от името на обединената левица на Кантабрия, относно евентуални нередности по отношение на предоставянето на лиценз за проучване за минно дело в Кантабрия, Испания

Номер на петицията: 0255/2019

Теми: Околна среда – опазване и съхранение

Държава: Испания

Наименование на сдружение: Izquierda Unida de Cantabria

Данни на вносителя на петицията  

Име: I. R.

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията призовава да се извърши проучване във връзка с това дали регионалното правителство на Кантабрия е действало в съответствие със законодателството на ЕС, когато е дало своето съгласие за проекта за проучване „Салия“. Според вносителя на петицията са нарушени следните директиви: Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда; Директива 92/43/ЕИО относно опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна; Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици.