Петиция № 0407/2019, внесена от Кристоф Клайн, с германско гражданство, относно неприлагането на съдебни решения на Съда на Европейските общности и приложимото право на ЕС  
Данни на петицията  

0407/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 0407/2019, внесена от Кристоф Клайн, с германско гражданство, относно неприлагането на съдебни решения на Съда на Европейските общности и приложимото право на ЕС

Номер на петицията: 0407/2019

Теми: Конкуренция

Държава: Европейски съюз

Данни на вносителя на петицията  

Име: Christoph Klein

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията се позовава на резолюцията от 19 януари 2011 г. (B7-0026/2011), в която Европейският парламент призова Комисията да завърши започнатата от Германия предпазна процедура по член 8 от Директива 93/42/ЕИО за медицинските изделия по отношение на медицинските изделия с маркировка „СЕ - Inhaler Broncho Air“. Въпреки поредица от съдебни решения, които имат правна сила, Комисията продължава да пренебрегва резолюцията. В последните 20 години продуктът е забранен за пускане на пазара. Според вносителя на петицията Комисията системно нарушава законодателството на ЕС. Вносителят на петицията не е имал възможност да отстоява правата си съгласно правото на ЕС.