Петиция № 0408/2017, внесена от Десислава Филипова, с българско гражданство, подкрепена от 4 248 подписа, относно законосъобразността на член 417 от българския Граждански процесуален кодекс и предполагаемо нарушение на правата на потребителите в България при производства за събиране на вземания

424 Подкрепящи - Статус: Достъпна за подкрепа
 

Данни на петицията

Заглавие на резюмето: Петиция № 0408/2017, внесена от Десислава Филипова, с българско гражданство, подкрепена от 4 248 подписа, относно законосъобразността на член 417 от българския Граждански процесуален кодекс и предполагаемо нарушение на правата на потребителите в България при производства за събиране на вземания

Номер на петицията: 0408/2017

Теми: Права на потребителите

Държава: България

Данни на вносителя на петицията

Име: Desislava Filipova

 

Резюме на петицията

Вносителката на петицията се оплаква от съдебните производства отнасящи се до член 417 от българския Граждански процесуален кодекс и свързаните частни изпълнителни производства от частни съдебни изпълнители. Според вносителката на петицията настоящите разпоредби на българското законодателство не са в съответствие с Директива 93/13/ЕИО на Съвета относно неравноправните клаузи в потребителските договори, решенията на Съда на ЕС относно прилагането на Директива 93/13/ЕИО, и член 47 от Хартата на основните права на ЕС относно правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес. Тя твърди, че член 417 от българския Граждански процесуален кодекс дава на банките, кредиторите и частните дружества правото да получават бързо заповеди за изпълнение от националните съдилища за незабавно плащане по заеми. Вносителката на петицията заявява, че съдебните производства съгласно член 417 са едностранни, като се има предвид, че потребителите не могат да се защитават в съда, тъй като решенията се основават изцяло на твърденията на кредиторите по отношение на съществуването и размера на заема. Потребителят разбира, че е осъден, едва когато неговият или нейният доход и имущество бъдат конфискувани. Потребителите имат възможност да оспорят изпълнителните производства в период от две седмици, който започва от датата на съобщението за изпълнение, а съдебните производства обикновено приключват след като заемът е изплатен след изпълнението от съдебни изпълнители. Вносителката на петицията подчертава също така, че изпълнителните производства се осъществяват както от държавни, така и от частни съдебни изпълнители. Последните работят с търговска цел и заради липсата на съдебен контрол могат да гарантират високи маржове на печалба. Тя се оплаква от методите на работа на частните съдебни изпълнители и твърди, че те не изпълняват правилно заповедта за изпълнение. В резултат на това потребителят не разбира, че е осъден и изпуска двуседмичния период за обжалване на основанието. Вносителката на петицията също така твърди, че поради липсата на законодателство относно несъстоятелността, потребителите, към които са насочени такива изпълнителни искове, не могат да водят нормален начин на живот. Вносителката на петицията отправя искане до Европейския парламент да започне диалог с компетентните български органи, за да бъде променен член 417 от българския Граждански процесуален кодекс и да се реформира частното изпълнително производство.