Петиция № 0424/2018, внесена от P.Z., с полско гражданство, относно заличаването на член 11 и член 13 от проекта на директива относно авторското право в цифровия единен пазар  
Данни на петицията  

0424/2018

Заглавие на резюмето: Петиция № 0424/2018, внесена от P.Z., с полско гражданство, относно заличаването на член 11 и член 13 от проекта на директива относно авторското право в цифровия единен пазар

Номер на петицията: 0424/2018

Теми: Информационно общество и медии,  Основни права

Държава: Европейски съюз

Данни на вносителя на петицията  

Име: P. Z.

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията иска да се гласува „против“ по отношение на член 11 и член 13 от проекта на директива относно авторското право в цифровия единен пазар. Според вносителя член 13 ще изисква от доставчиците на интернет услуги редовно да наблюдават и да филтрират онлайн съобщенията, които не са в съответствие със Закона за предоставяне на услуги чрез електронни средства. Съгласно Решение на Съда на Европейските общности C-70/10, филтрирането и наблюдението на съобщенията може да нарушат основната функция на интернет, а именно неговата безпристрастност. Вносителят на петицията също така възразява срещу приемането на член 11 относно допълнителни права за доставчиците на печатни издания, които според него биха ограничили достъпа на гражданите до информация и биха довели до намаляване на доходите на традиционните доставчици на печатни издания.

Related information