Петиция № 0496/2018, внесена от Г.П., с италианско гражданство, относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека  
Данни на петицията  

0496/2018

Заглавие на резюмето: Петиция № 0496/2018, внесена от Г.П., с италианско гражданство, относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека

Номер на петицията: 0496/2018

Теми: Околна среда – замърсяване,  Здраве

Държава: Европейски съюз,  Италия

Данни на вносителя на петицията  

Име: E. P.

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията осъжда високите нива на замърсяване с перфлуороалкилирани съединения (PFAS) във водните маси (водоносни хоризонти), от които понастоящем се черпи водата, предназначена за консумация от човека, на териториите на провинциите Виченца, Верона и Падуа в регион Венето.Той припомня, че с резолюция на Министерския съвет на Италия от 21 март 2018 г. италианското правителство е обявило „извънредно положение“ във връзка с нивата на замърсяване в тези провинции.Освен това той припомня, че през 2017 г. органите на регион Венето са определили строги граници за перфлуороалкилирани вещества и са разпоредили започването на експеримент с цел постигане на „виртуално отсъствие“ на перфлуороалкилирани вещества в веригата на доставка на питейна вода.С оглед на изложените по-горе съображения и в контекста на настоящото преразглеждане на Директива 98/83/ЕО, с което се определят качествените характеристики на водите, предназначени за консумация от човека и приготовление на храни, вносителят на петицията отправя искане, наред с другото, за следните действия:– да насрочи изслушване пред Комитета на представителите на кметовете, които да бъдат назначени по общо споразумение между кметовете на териториите, засегнати от замърсяването с PFAS;– да се поиска новата директива да определи същата граница, както наложена от регион Венето с резолюции № 1590 и № 1591 от 3 октомври 2017 г., и това ограничение да се прилага в целия Европейски съюз или поне държавите членки да запазят правото си за дерогация от разпоредбите на директивата в по-рестриктивен смисъл, като специално внимание се отдели на границите, предвидени за перфлуороалкилирани вещества;– да се поиска намесата на Европейския парламент в подкрепа на „Препоръка“ към италианското правителство за подкрепа на всички необходими инициативи за справяне с този сериозен феномен на замърсяване с PFAS, включително забрана за установяване на нови промишлени предприятия в зоните за черпене на подземни води, както и забрана съществуващите промишлени предприятия да изхвърлят вредни вещества.