Петиция № 0627/2018, внесена от Антони Валке, с белгийско гражданство, от името на „Клиника по правата в ЕС“, относно защитата на правата на гражданите в контекста на Брексит  
Данни на петицията  

0627/2018

Заглавие на резюмето: Петиция № 0627/2018, внесена от Антони Валке, с белгийско гражданство, от името на „Клиника по правата в ЕС“, относно защитата на правата на гражданите в контекста на Брексит

Номер на петицията: 0627/2018

Теми: Брекзит

Държава: Обединено кралство

Наименование на сдружение: EU Rights Clinic

Данни на вносителя на петицията  

Име: Anthony Valcke

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията е обезпокоен поради факта, че проектът на споразумението за оттегляне няма да покрие напълно целия спектър от права, които всички граждани на ЕС и членовете на техните семейства ползват понастоящем по отношение на местопребиваване, работа и равно третиране според правото на ЕС. Според вносителя това засяга по-специално три категории лица: i) членовете на семейството на граждани на ЕС, които са се върнали у дома след като са живели в друга държава членка, а именно тези, които са се върнали преди Брексит, както и тези, които ще се върнат след Брексит (Съд на ЕС, дело C-370/90 Surinder Singh); ii) основните лица, полагащи грижи за граждани на Съюза, които имат правото да пребивават в държавата на произход на гражданите на ЕС (Съд на ЕС, дело C-34/09 Ruiz Zambrano); и iii) британските граждани, които в момента пребивават в държава – членка на ЕС-27, и които желаят да запазят правото си на дългосрочно свободно движение. Той също така твърди, че споразумението за оттегляне следва, inter alia, да включи поетите от Обединеното кралство ангажименти относно пълната здравна застраховка и статута на работниците, да запази всички права за обжалване, да запази непрекъснат достъп до службите на ЕС за оказване на съдействие (СОЛВИТ и „Вашата Европа – Съвети“), да изиска публикуването на доклади за общественото спазване на стандартите през преходния период, както и да запази подходящи гаранции за използването на ограничения във връзка с обществения ред и обществената сигурност;