Петиция № 0865/2018, внесена от Капка Панайотова, с българско гражданство, от името на Центъра за независим живот, относно използването на европейските структурни и инвестиционни фондове в България  
Данни на петицията  

0865/2018

Заглавие на резюмето: Петиция № 0865/2018, внесена от Капка Панайотова, с българско гражданство, от името на Центъра за независим живот, относно използването на европейските структурни и инвестиционни фондове в България

Номер на петицията: 0865/2018

Теми: Социални въпроси

Държава: България

Наименование на сдружение: Centre for Independent Living Sofia

Данни на вносителя на петицията  

Име: Kapka Panayotova

Резюме на петицията  

Петицията се отнася до планираното използване на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) за изграждането на домове за лица с увреждания и за възрастни хора. Такива домове са част от усилията на българското правителство да деинституционализира системата за дългосрочни грижи и с това да насърчи независимия живот на лицата с увреждания и на възрастните хора, както и действителното им приобщаване и участие в обществото. Вносителката на петицията обаче изразява загриженост, че, макар че такива домове могат постепенно да доведат до закриването на традиционните институции, малко вероятно е те да прекратят сегрегацията и изключването на лицата с увреждания и възрастните хора от обществото. Във връзка с това вносителката предлага като алтернатива европейските фондове да бъдат използвани за закупуване на апартаменти в съществуващи блокове/къщи и предоставяне на по-индивидуализирана подкрепа. Тя иска Европейският парламент да призове Комисията да гарантира, че България използва европейските фондове, за да подкрепя социалното приобщаване на лицата с увреждания в съответствие със задълженията на държавата към ЕС и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Това налага приемането на стратегия и план за дългосрочна грижа (деинституционализация), в които приоритет да бъде осигуряването на достъпни (несподелени) жилища на приемливи цени и подкрепа извън дома в общността, включително лична помощ. Вносителката на петицията предлага също да се разработи методология за оценка на стратегиите за деинституционализация на държавите членки, с която да се вземе предвид Конвенцията за правата на хората с увреждания и да се оценяват държавите членки въз основа на резултатите за съответните лица по отношение на тяхното социално приобщаване и участие в общността.