Петиция № 0912/2018, внесена от P. M., с гръцко гражданство, от името на сдружение „Katharos Kalamas“, относно качеството на водите на река Каламас  
Данни на петицията  

0912/2018

Заглавие на резюмето: Петиция № 0912/2018, внесена от P. M., с гръцко гражданство, от името на сдружение „Katharos Kalamas“, относно качеството на водите на река Каламас

Номер на петицията: 0912/2018

Теми: Околна среда – опазване и съхранение,  Околна среда – замърсяване,  Околна среда – води

Държава: Гърция

Данни на вносителя на петицията  

Име: E. P.

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията съобщава, че отводняването на речния басейн на Йоанина става чрез отворения речен басейн на Лапсистас, който завършва със затворен тунел, от който водите изтичат в река Каламас. Вносителят на петицията твърди, че басейнът на Лапсистас е силно замърсен от промишлеността, развъждането на добитък и пречиствателните станции за отпадъчни води, в резултат на което „Планът за управление на речните басейни в Службата за водоснабдяване на Епир“ определя басейна на Каламас като най-замърсения и опасен в Епир.Според вносителя на петицията високата концентрация на амоняк, която оказва пряко въздействие върху водните организми, представлява замърсяване от най-критично естество и решаващ параметър за определянето на химическия статус на водните басейни като „добър“ или несъответстващ на условията в Директива 2000/60/ЕО. Следователно се повдигат сериозни въпроси относно това дали планът за управление отразява истинското химическо и екологично състояние на съответния воден басейн или всъщност е бил съставен въз основа на ненадеждни данни и в нарушение на Директива 2000/60/ЕО и останалото законодателство. Наред с другото, вносителят на петицията цитира Директиви 2010/75/ЕС 2006/7/ЕО, 92/43/ЕИО, 2009/147/ΕО, 98/83/ЕО и 2015/1787/ЕС.