Петиция № 0927/2015, внесена от Илхан Кючюк, с българско гражданство, подкрепена от 85 подписа, относно твърдение за нарушение на избирателните права в България чрез забрана за използване на други езици освен български по време на предизборните кампании  
Данни на петицията  

0927/2015

Заглавие на резюмето: Петиция № 0927/2015, внесена от Илхан Кючюк, с българско гражданство, подкрепена от 85 подписа, относно твърдение за нарушение на избирателните права в България чрез забрана за използване на други езици освен български по време на предизборните кампании

Номер на петицията: 0927/2015

Теми: Основни права

Държава: България

Данни на вносителя на петицията  

Име: Ilhan Kyuchyuk

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията изразява загриженост относно възможно нарушение на избирателните права в България, лишаващо малцинствата и лицата с гражданство, различно от българско, от възможността да насърчават своето ефективно участие в изборните процеси. Вносителят на петицията посочва, че член 181, параграф 2 от българския Изборен кодекс гласи: „Предизборната кампания се води на български език“. В случай на нарушаване на тази разпоредба в Изборния кодекс се предвижда налагане на санкции. Според вносителя на петицията тази разпоредба на българското право не позволява на кандидати, които не говорят официалния език, да се кандидатират за европейски и общински избори. На много български граждани са наложени административни санкции за използването на техния майчин език по време на предизборни кампании, дори когато е бил осигурен превод на български. Освен това гласоподавателите не могат да получат информация на език, който разбират. Според вносителя на петицията тази разпоредба на българския Изборен кодекс нарушава редица права, заложени в правните инструменти на ЕС: членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз и член 22 от Хартата на основните права на ЕС определят за основополагащи принципи на Съюза спазването на правата на лицата, принадлежащи към малцинства, и зачитането на културното и езиковото многообразие. Освен това вносителят на петицията счита, че със забраната за използване на други езици освен български гражданите на ЕС са лишени от правото на глас и правото да се кандидатират за общински и европейски избори в България, както е определено в член 20 от ДФЕС.