Петиция № 1259/2019, внесена от Десислава Величкова, с българско гражданство, относно предполагаемо нарушаване на законодателството на ЕС в областта на замърсяването на въздуха, причинено от промишлени инсталации  
Данни на петицията  

1259/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 1259/2019, внесена от Десислава Величкова, с българско гражданство, относно предполагаемо нарушаване на законодателството на ЕС в областта на замърсяването на въздуха, причинено от промишлени инсталации

Номер на петицията: 1259/2019

Теми: Околна среда – замърсяване

Държава: България

Наименование на сдружение: Гражданско движение

Данни на вносителя на петицията  

Име: Десислава Величкова

Резюме на петицията  

Вносителката на петицията се оплаква, като твърди че в Република България не се спазва европейското законодателство относно защитата на човешкото здраве от вредни химически емисии и миризми, изпускани от производствени инсталации. Тя се позовава на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) и на Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. Вносителката на петицията твърди, че в град Русе производственото съоръжение на едно дружество работи по начин, при който денонощно се отделят миризми и се вреди на населението. Тя твърди също така, че отговорните органи в Република България отказват да задължат дружеството да спазва европейското законодателство.