1. Proč předkládat petici Evropskému parlamentu? 

Právo na podání petice Evropskému parlamentu je zakotveno v článku 227 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a článku 44 Listiny základních práv Evropské unie. Zaručuje, aby mohl každý občan Evropské unie nebo osoba, která má bydliště v jednom z členských států, samostatně nebo společně s jinými osobami kdykoliv předložit Evropskému parlamentu petici ve věci, která spadá do oblasti činnosti Evropské unie a která se jej přímo dotýká. Toto petiční právo může uplatnit jakákoli právnická osoba (např. podnik, organizace či sdružení) se sídlem v Evropské unii.

Petice může mít podobu stížnosti, žádosti nebo připomínky k problémům spojeným s uplatňováním práva EU či formu výzvy Evropskému parlamentu, aby se vyjádřil k určité záležitosti. Vaše petice tedy umožňuje Evropskému parlamentu upozorňovat na případy porušování práv evropských občanů ze strany členských států, místních úřadů či jiných institucí.