1. Hvorfor indgive et andragende til Europa-Parlamentet? 

Retten til at indgive andragender til Europa-Parlamentet er fastsat i artikel 227 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i artikel 44 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Den sikrer, at borgere i Den Europæiske Union og personer med bopæl i en medlemsstat individuelt eller kollektivt til enhver tid kan indgive et andragende til Europa-Parlamentet om et spørgsmål, som hører under Den Europæiske Unions virksomhedsområde, og som berører dem direkte. Enhver juridisk person (f.eks. en virksomhed, organisation eller forening) med vedtægtsmæssigt hjemsted i Den Europæiske Union kan ligeledes udøve denne ret til at indgive andragender.

Dit andragende kan have form af en klage, en anmodning eller en betragtning vedrørende problemer i forbindelse med anvendelsen af EU-lovgivningen eller en opfordring til Europa-Parlamentet om at tage stilling til et bestemt spørgsmål. Dit andragende kan derfor give Europa-Parlamentet mulighed for at gøre opmærksom på enhver krænkelse af en EU-borgers rettigheder fra en medlemsstats, lokale myndigheders eller andre institutioners side.