10. Hvilke foranstaltninger træffer man, hvis andragender opfylder betingelserne for behandling? 

Hvis dit andragende opfylder antagelighedskravene, vil Udvalget for Andragender træffe afgørelse om, at det opfylder betingelserne for behandling, og efterfølgende beslutte, hvilke foranstaltninger der skal træffes i henhold til artikel 216 i Parlamentets forretningsorden.

Afhængigt af omstændighederne kan Udvalget for Andragender:

  • anmode Europa-Kommissionen om at foretage en indledende undersøgelse af dit andragende og tilvejebringe oplysninger om overholdelsen af relevant EU-lovgivning
  • videresende dit andragende til andre udvalg i Europa-Parlamentet for oplysninger eller yderligere foranstaltninger (f.eks. kan et udvalg tage andragendet med i betragtning i forbindelse med sit lovgivningsarbejde)
  • i visse særlige tilfælde udarbejde og forelægge Europa-Parlamentet en fuldstændig betænkning, som sættes til afstemning på et plenarmøde, eller gennemføre en undersøgelsesrejse til det pågældende land eller den pågældende region og udarbejde en rapport om sine iagttagelser og anbefalinger
  • træffe enhver anden foranstaltning, der anses for hensigtsmæssig, for at forsøge at løse et problem eller give et passende svar på dit andragende.

Hvis dine rettigheder som borger eller som virksomhed er blevet krænket af offentlige myndigheder i en anden medlemsstat, kan Udvalget for Andragender anbefale dig at kontakte SOLVIT - en onlinetjeneste, som stilles til rådighed af den nationale administration i hvert EU-land. Udvalget for Andragender fremsender ikke andragender direkte til SOLVIT, eftersom det bør være dit valg, om denne mulighed skal udnyttes eller ej.

Uanset, hvad der besluttes, vil Udvalget for Andragender informere dig skriftligt så hurtigt som muligt, efter at afgørelsen er truffet.