16. Anonymiserede andragender - hvad vil det sige? 

Andragender betragtes som offentlige dokumenter efter registreringen, og andragerens navn og andragendets indhold kan af gennemsigtighedshensyn offentliggøres af Parlamentet. Andragender er imidlertid ikke ens med hensyn til formål og karakter. Nogle er af mere privat karakter og indeholder følsomme personoplysninger. Andre omhandler almindeligt kendte eller tværgående problemstillinger og kan have modtaget mange støtteunderskrifter, så de betragtes som kampagner og offentliggøres.

Med henblik på at imødekomme disse forskellige behov, og i det omfang Europa-Parlamentets forretningsorden giver mulighed herfor, kan andragere anmode om hemmeligholdelse af deres identitet. Institutionen kan blive anmodet af en borger, i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001, om at offentliggøre de pågældende personoplysninger i overensstemmelse med nævnte forordning. I et sådant tilfælde kan Europa-Parlamentet være forpligtet til at offentliggøre de pågældende personoplysninger.

For yderligere oplysninger, se venligst "databeskyttelseserklæringen" nederst på websiden. Udvalget for Andragender forbeholder sig ret til at anonymisere andragender på eget initiativ for at beskytte privatlivets fred eller følsomme oplysninger for så vidt angår tredjeparter, der er nævnt i andragenderne.