4. Hvilke særlige krav gælder for mit andragende? 

Dit andragende bør være udførligt og indeholde alle kendsgerninger af betydning for sagen, men unødvendige detaljer bør undgås. Det skal være skrevet i et klart sprog og være læseligt og kan vedlægges en sammenfatning. Det må ikke indeholde stødende eller obskøn sprogbrug.

For at et andragende er antageligt, skal du være borger/have bopæl eller, hvis der er tale om en juridisk person, have vedtægtsmæssigt hjemsted i en medlemsstat, de problemstillinger, der rejses i andragendet, skal høre under Den Europæiske Unions virksomhedsområde og skal desuden berøre dig direkte.

Andragender, der er affattet ulæseligt eller er uklare, anses for ikke at opfylde betingelserne for behandling.

Bemærk venligst også, at Europa-Parlamentet ikke kan omstøde afgørelser, der er truffet af kompetente myndigheder i medlemsstaterne. Europa-Parlamentet er ikke en retslig instans og har ingen beføjelser til at foretage retslige undersøgelser, afsige domme eller omstøde domme, der er afsagt af medlemsstaternes domstole.

Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender besvarer ikke henvendelser om generelle oplysninger og giver heller ikke generelle kommentarer til EU's politik.