5. Hvor kan jeg indgive en klage over fejl og forsømmelser, der er begået af EU's institutioner eller medlemsstaternes forvaltninger? 

Europa-Parlamentet kan ikke undersøge klager over EU's institutioner eller organer. I henhold til artikel 228 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde skal klager over fejl og forsømmelser, der er begået af EU's institutioner og organer, rettes til Den Europæiske Ombudsmand.

Bemærk venligst, at Europa-Parlamentet og Den Europæiske Ombudsmand ikke kan undersøge klager over nationale, regionale eller lokale forvaltninger i medlemsstaterne, selv om klagerne vedrører EU-spørgsmål. Mange af disse klager kan rettes til nationale eller regionale ombudsmænd eller udvalg om andragender eller til regionale parlamenter. Kontaktoplysningerne for alle nationale ombudsmænd kan findes på Den Europæiske Ombudsmands websted.