Andragende nr. 0047/2019 af L.A., italiensk statsborger, om anvendelsen af servicedirektivet på koncessioner til statsejet maritim ejendom i Italien  
Data for andragende  

0047/2019

Sammendragets titel: Andragende nr. 0047/2019 af L.A., italiensk statsborger, om anvendelsen af servicedirektivet på koncessioner til statsejet maritim ejendom i Italien

Andragendets nummer: 0047/2019

Emner: Det indre marked,  Konkurrence,  Ejendomsrettigheder

Land: Italien

Data for andrager  

Navn: L. A.

Sammendrag af andragende  

Andrageren udtrykker bekymring over, at direktiv 2006/123/EF omgås i Italien, idet han hævder, at individuelle koncessionsaftaler (strandetablissementer) på statsejet ejendom, der ligger langs kysten og anvendes til turist- og fritidsformål, ikke må forhindre offentlighedens adgang til strande. Hun henviser i den forbindelse til EU-Domstolens dom fra juli 2016 om koncessioner til statsejet maritim ejendom i Italien, der understreger betydningen af offentlige udbudsprocedurer for tildeling af strandkoncessioner, som ikke bør fornyes automatisk. Desuden må koncessionshavernes individuelle interesser ikke have lov til at have forrang for miljø- og landskabsbeskyttelse og offentlighedens ubegrænsede ret til adgang til strandene.