Andragende nr. 0496/2018 af G.P., italiensk statsborger, om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand  
Data for andragende  

0496/2018

Sammendragets titel: Andragende nr. 0496/2018 af G.P., italiensk statsborger, om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand

Andragendets nummer: 0496/2018

Emner: Sundhed,  Miljø - Konsekvensvurderinger

Land: Italien,  Den Europæiske Union

Data for andrager  

Navn: E. P.

Sammendrag af andragende  

Andrageren fordømmer den høje forureningsgrad af perfluoralkylforbindelser (PFAS) i grundvandsspejlet (grundvandsmagasinerne), som drikkevandet hentes fra i øjeblikket i provinserne Vicenza, Verona og Padova, der ligger i Veneto-regionen.Han erindrer om, at den italienske regering med ministerrådets beslutning af 21. marts 2018 erklærede "undtagelsestilstand" med hensyn til forureningsniveauerne i disse provinser.Han minder endvidere om, at der i 2017 blev fastsat strenge grænser for perfluoralkylstoffer i Veneto-regionen, og at der blev iværksat et forsøg med at opnå "reel mangel" på perfluoralkylstoffer i drikkevandsforsyningskæden.I lyset af ovenstående og i forbindelse med den igangværende revision af direktiv 98/83/EF, der fastsætter kvalitetskrav til drikkevand og tilberedning af fødevarer, stiller andrageren bl.a. krav om følgende:– planlægning af en høring i Udvalget af en borgmesterrepræsentant, der udpeges efter fælles aftale mellem borgmestrene i de områder, der er berørt af PFAS-forurening– anmodning om, at det nye direktiv fastsætter samme grænse som Veneto-regionen med beslutning nr. 1590 og nr. 1591 af 3. oktober 2017, og at denne grænse finder anvendelse i hele Den Europæiske Union eller i det mindste, at medlemsstaterne bevarer beføjelsen til at fravige direktivets bestemmelser i en mere restriktiv forstand, navnlig med hensyn til de deri fastsatte grænser for perfluoralkylstoffer– anmodning om, at Parlamentet griber ind og yder støtte i form af en "henstilling" til den italienske regering om at støtte alle initiativer, der er nødvendige for at imødegå dette alvorlige problem med PFAS-forurening, herunder et forbud mod etablering af ny industri i grundvandsoppumpningsområder samt et forbud mod eksisterende industri, der slipper forurenende stoffer ud.