Andragende nr. 1211/2018 af R.C. og af M.R., italienske statsborgere, på vegne af sammenslutningen af italienske embedsmænd ved Den Europæiske Patentmyndighed, og 26 medunderskrivere, om overførsel af pensionsbidrag, der er betalt i Italien, til Eurocontrol og Den Europæiske Patentmyndighed  
Data for andragende  

1211/2018

Sammendragets titel: Andragende nr. 1211/2018 af R.C. og af M.R., italienske statsborgere, på vegne af sammenslutningen af italienske embedsmænd ved Den Europæiske Patentmyndighed, og 26 medunderskrivere, om overførsel af pensionsbidrag, der er betalt i Italien, til Eurocontrol og Den Europæiske Patentmyndighed

Andragendets nummer: 1211/2018

Emner: Pensionsspørgsmål,  Det indre marked

Land: Italien,  Den Europæiske Union

Data for andrager  

Navn: E. P.

Sammendrag af andragende  

Andragerne fremlægger et gruppeandragende om beskyttelse af deres kunders pensionsrettigheder, 26 internationale embedsmænd, der i øjeblikket arbejder for Eurocontrol og Den Europæiske Patentmyndighed. De er alle italienske statsborgere, som arbejdede i Italien og EU, før de tilsluttede sig disse internationale organisationer. Da der ikke er indgået en aftale mellem Italien og Eurocontrol eller Den Europæiske Patentmyndighed, som indeholder bestemmelser om overførsel af pensionsrettigheder, eller om sammenlægning af bidrag med henblik på at opnå ret til en enkelt pension, kan de pågældende italienske borgere miste det bidrag, de har betalt i Italien, fordi den italienske lovgivning ikke indeholder bestemmelser om tilbagebetaling. Andragerne påberåber sig: en række artikler i traktaterne (9, 20, 45, 145, 146, 147 og 151 i TEUF) og EU's charter om grundlæggende rettigheder (15 og 34), præamblerne til direktiv 2004/58/EF om arbejdskraftens frie bevægelighed og forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 om ændring af vedtægten for EU-tjenestemænd samt andre dokumenter udarbejdet af Kommissionen (COM(2012)0153 final om den eksterne dimension af EU's sociale sikringsordninger) og Parlamentet (beslutning af 25. oktober 2011 om fremme af arbejdstagernes mobilitet i EU, navnlig punkt 27 og 33) og sidst, men ikke mindst, Domstolens dom af 4. juli 2013 i sag C-233/12, Gardella mod INPS.Andragerne opfordrer Parlamentet til at sætte en stopper for denne forskelsbehandling med hensyn til adgang til pensionsrettigheder, således at de bidrag, der betales i oprindelseslandet, kan kombineres med de bidrag, der betales til ovennævnte internationale organisationer. De anmoder endvidere om, at spørgsmålet gøres til genstand for en beslutning fra Europa-Parlamentet.