Συνήθεις ερωτήσεις

 

 

I. Επιλεξιμότητα και απαιτήσεις

1. Γιατί να υποβάλει κανείς αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

2. Ποιος μπορεί να υποβάλει αναφορά;

3. Ποια θέματα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο της αναφοράς σας;

4. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις για την αναφορά μου;

5. Πού μπορώ να υποβάλω καταγγελία σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή τις διοικήσεις των κρατών μελών;

6. Σε ποια γλώσσα θα πρέπει να γράψω την αναφορά μου;

7. Με ποιον τρόπο μπορώ να υποβάλω αναφορά;

 

II. Εξέταση και επακολούθηση

8. Τι συμβαίνει με την αναφορά μου μετά την υποβολή της;

9. Τι γίνεται στην περίπτωση των μη παραδεκτών αναφορών;

10. Τι γίνεται στην περίπτωση των παραδεκτών αναφορών;

11. Πόσο συχνά συνεδριάζει η Επιτροπή Αναφορών;

12. Με ποιον τρόπο περατώνονται οι αναφορές;

13. Μπορώ να προσφύγω κατά απόφασης της Επιτροπής Αναφορών;

14. Η αναφορά μου θα δημοσιοποιηθεί και θα αναρτηθεί στην πύλη PETI;

15. Πώς θα προστατευτεί η ιδιωτικότητά μου;

16. Ανωνυμοποιημένες αναφορές – τι σημαίνει αυτό;

 

III. Εγγραφή και υποβολή

17. Γιατί χρειάζομαι λογαριασμό χρήστη; Πώς μπορώ να ανοίξω λογαριασμό χρήστη;

18. Πώς μπορώ να υποβάλω αναφορά από την πύλη PETI;

19. Πώς μπορώ να αναζητήσω υπάρχουσες αναφορές;

20. Μπορώ να δω τα αυθεντικά κείμενα των αναφορών;

21. Παρατηρώ ότι η αναφορά μου συνοψίστηκε. Πώς έγινε αυτό;

22. Γιατί δεν εμφανίζονται πάντα οι αναφορές στην πύλη PETI;

23. Με ποιον τρόπο μπορώ να συντάξω αναφορά;

24. Πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου για να υποβάλω την αναφορά;

25. Συνημμένα: Ποια είδη αρχείων επιτρέπονται; Υπάρχουν όρια μεγέθους;

26. Πώς υποβάλλω την αναφορά αφού την συντάξω;

27. Μπορώ να προσθέσω περαιτέρω συνημμένα μετά την υποβολή μιας αναφοράς;

28. Μπορώ να αποσύρω την αναφορά μου μετά την υποβολή της;

29. Πώς μπορώ να υποστηρίξω μια αναφορά; Τι σημαίνει αυτό;

30. Πώς μπορώ να δω ποιος υποστήριξε την αναφορά μου;

31. Γιατί δεν μπορώ να υποστηρίξω όλες τις αναφορές;

32. Συζητούνται όλες οι αναφορές στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών;

33. Τι πρέπει να κάνω για να φαίνονται το όνομά μου και η αναφορά στην πύλη;

34. Τι πρέπει να κάνω για να εμφανιστεί η αναφορά μου στην πύλη χωρίς μνεία του ονόματός μου;

35. Ποιες είναι οι απαιτήσεις σε σχέση με τον κωδικό πρόσβασης;

36. Ξέχασα τον προσωπικό μου κωδικό πρόσβασης. Τι να κάνω;

37. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την Επιτροπή Αναφορών, αν έχω ερωτήσεις σχετικά με την αναφορά μου;

 

 

 

 

I. Επιλεξιμότητα και απαιτήσεις

 

1. Γιατί να υποβάλει κανείς αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορίζεται στο άρθρο 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το δικαίωμα αυτό εξασφαλίζεται ότι κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κάθε πρόσωπο που διαμένει σε κράτος μέλος, μπορεί, ατομικά ή από κοινού με άλλους, να υποβάλει ανά πάσα στιγμή αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέμα που εμπίπτει στους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον/την αφορά άμεσα. Το δικαίωμα αναφοράς μπορεί επίσης να ασκηθεί από κάθε νομικό πρόσωπο (για παράδειγμα εταιρεία, οργανισμό ή ένωση) με καταστατική έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αναφορά σας μπορεί να έχει τη μορφή καταγγελίας, αιτήματος ή παρατήρησης σχετικά με προβλήματα που αφορούν την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, ή προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει θέση για ένα συγκεκριμένο θέμα. Η αναφορά σας μπορεί, επομένως, να προσφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ευκαιρία να επιστήσει την προσοχή σε τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών από κράτος μέλος, τοπικές αρχές ή άλλους οργανισμούς.

 

2. Ποιος μπορεί να υποβάλει αναφορά;

Μπορείτε να υποβάλετε αναφορά εάν:

 • είστε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 • κατοικείτε σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 • είστε νομικό πρόσωπο με καταστατική έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορείτε να υποβάλετε την αναφορά σας είτε ατομικά είτε από κοινού με άλλους πολίτες ή πρόσωπα.

Αν η αναφορά φέρει την υπογραφή πλειόνων φυσικών ή νομικών προσώπων, οι υπογράφοντες μπορούν να ορίσουν αντιπρόσωπο και/ή αναπληρωτές τους, που θα θεωρηθεί ότι είναι αναφέροντες. Αν δεν έχει οριστεί εκπρόσωπος, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα θεωρηθεί αναφέρων ο πρώτος υπογράφων ή άλλο κατάλληλο πρόσωπο.

 

 

3. Ποια θέματα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο της αναφοράς σας;

Το αντικείμενο της αναφοράς πρέπει να αφορά θέμα που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ένωσης. Μπορεί, για παράδειγμα, να αφορά:

 • τα δικαιώματά σας ως ευρωπαίου/ευρωπαίας πολίτη, όπως ορίζονται στις Συνθήκες·
 • περιβαλλοντικά θέματα·
 • την προστασία των καταναλωτών·
 • την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών·
 • την εσωτερική αγορά·
 • ζητήματα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής·
 • την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων·
 • άλλα προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου.

 

4. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις για την αναφορά μου;

Η αναφορά σας πρέπει να είναι εμπεριστατωμένη και να περιλαμβάνει όλα τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν το ζήτημα, παραλείποντας ωστόσο περιττές λεπτομέρειες. Πρέπει να έχει συνταχθεί κατά τρόπο σαφή και ευανάγνωστο, και μπορεί να συνοδεύεται από μια περίληψη. Δεν θα πρέπει να περιέχει προσβολές ή βωμολοχίες.

Προκειμένου να είναι παραδεκτή μια αναφορά, πρέπει να είστε πολίτης/κάτοικος κράτους μέλους ή, στην περίπτωση νομικού προσώπου, να έχετε την καταστατική σας έδρα σε κράτος μέλος, τα δε θέματα που θίγει η αναφορά σας πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σας αφορούν άμεσα.

Οι αναφορές που είναι γραμμένες με τρόπο ακατάληπτο ή είναι ασαφείς χαρακτηρίζονται μη παραδεκτές.

Να σημειωθεί επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να ακυρώνει αποφάσεις που έχουν ληφθεί από αρμόδιες αρχές κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι δικαστική αρχή και δεν έχει αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή νομικών ερευνών, την έκδοση δικαστικών αποφάσεων ή την ακύρωση αποφάσεων δικαστηρίων κρατών μελών.

Η Επιτροπή Αναφορών δεν εξετάζει αιτήσεις για την παροχή πληροφοριών ούτε γενικές παρατηρήσεις σχετικά με την πολιτική της ΕΕ.

 

5. Πού μπορώ να υποβάλω καταγγελία σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή τις διοικήσεις των κρατών μελών;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να διερευνά καταγγελίες κατά οργάνων ή οργανισμών της ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 228 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καταγγελίες για περιπτώσεις κακοδιοίκησης από τα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να απευθύνονται στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Επισημαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δεν μπορούν να διερευνούν καταγγελίες κατά εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών στα κράτη μέλη, ακόμη και αν οι καταγγελίες έχουν να κάνουν με θέματα της ΕΕ. Πολλές από τις καταγγελίες αυτές μπορούν να απευθυνθούν στους εθνικούς ή περιφερειακούς διαμεσολαβητές ή στις επιτροπές αναφορών των εθνικών ή περιφερειακών κοινοβουλίων. Τα στοιχεία επικοινωνίας για όλους τους εθνικούς διαμεσολαβητές είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.

 

6. Σε ποια γλώσσα θα πρέπει να γράψω την αναφορά μου;

Οι αναφορές πρέπει να συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

7. Με ποιον τρόπο μπορώ να υποβάλω αναφορά;

Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν με δύο τρόπους:

α. ηλεκτρονικά μέσω της πύλης PETI:

Αν επιθυμείτε να συντάξετε την αναφορά σας μέσω αυτού του ιστοτόπου, παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες και τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα «Πώς μπορώ να υποβάλω την αναφορά από την πύλη της PETI» και στη συνέχεια να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο.

Επισημαίνεται ότι δεν εξετάζονται αναφορές υποβληθείσες με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με μέσα επικοινωνίας άλλα από εκείνα που παρατίθενται.

β. ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών

c/o PETI Secretariat
Rue Wiertz 60
1047 Brussels

BELGIUM

Αν επιθυμείτε να υποβάλετε αναφορά σε χαρτί, δεν υπάρχει έντυπο προς συμπλήρωση ούτε τυποποιημένη διαδικασία.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η αναφορά σας πρέπει:

 • να φέρει το όνομά σας, την ιθαγένεια και τη μόνιμη διεύθυνσή σας (σε περίπτωση συλλογικής αναφοράς, το όνομα, την ιθαγένεια και τη μόνιμη διεύθυνση του εκπροσώπου ή, τουλάχιστον, του πρώτου υπογράφοντος)·
 • να είναι υπογεγραμμένη.

Επισημαίνεται ότι οι έγγραφες αναφορές που δεν περιέχουν τις ανωτέρω πληροφορίες και/ή είναι ανυπόγραφες δεν εξετάζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η αναφορά σας μπορεί, ενδεχομένως, να περιλαμβάνει συνημμένα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων φωτοτυπιών δικαιολογητικών εγγράφων που επιθυμείτε να υποβάλετε.

 

 

 

II. Εξέταση και επακολούθηση

 

8. Τι συμβαίνει με την αναφορά μου μετά την υποβολή της;

Μετά την υποβολή της αναφοράς σας στο Κοινοβούλιο είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά, αυτή θα καταχωρηθεί αρχικά από τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα επισημανθεί ως ανώνυμη, αν το έχετε ζητήσει, και θα λάβει αριθμό αναφοράς. Στη συνέχεια θα λάβετε γραπτή επιβεβαίωση παραλαβής της αναφοράς σας.

Μετά την καταχώρηση, οι αναφορές διαβιβάζονται στη Γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ανάλυση και αξιολόγηση.

Η γραμματεία ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας για να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δώσει στην αναφορά σας. Είναι επομένως σημαντικό να δίνετε επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας. Η γραμματεία ετοιμάζει περίληψη της αναφοράς και παρέχει συστάσεις προς τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών για τις περαιτέρω ενέργειες.

Οι αποφάσεις σχετικά με το παραδεκτό ή μη των αναφορών λαμβάνονται από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η επιτροπή λαμβάνει επίσης απόφαση για την εγγραφή των αναφορών στην ημερήσια διάταξη  των συνεδριάσεών της.

 

9. Τι γίνεται στην περίπτωση των μη παραδεκτών αναφορών;

Αν η αναφορά σας δεν πληροί τις απαιτήσεις περί παραδεκτού (βλ. σχετικό τμήμα Ποιες είναι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις για την αναφορά μου;, θα χαρακτηριστεί μη παραδεκτή από την Επιτροπή Αναφορών. Οι αναφορές που χαρακτηρίζονται μη παραδεκτές αρχειοθετούνται και δεν τους δίνεται συνέχεια. Η επιτροπή σας κοινοποιεί εγγράφως την απόφασή της.

Ανάλογα με το αντικείμενο της αναφοράς, η Επιτροπή Αναφορών μπορεί να σας συμβουλεύσει να επικοινωνήσετε με κάποιον φορέα εκτός ΕΕ (π.χ. το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), μια εθνική αρχή (π.χ. τον εθνικό Διαμεσολαβητή ή τις εθνικές επιτροπές αναφορών) ή μια δικαστική αρχή.

 

10. Τι γίνεται στην περίπτωση των παραδεκτών αναφορών;

Αν η αναφορά σας πληροί τις απαιτήσεις περί παραδεκτού, θα χαρακτηριστεί παραδεκτή από την Επιτροπή Αναφορών, η οποία στη συνέχεια θα αποφασίσει τι είδους συνέχεια θα πρέπει να δοθεί σύμφωνα με το άρθρο 216 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου.

Ανάλογα με την περίπτωση, η Επιτροπή Αναφορών μπορεί:

 • να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει προκαταρκτική έρευνα σε σχέση με την αναφορά σας και να δώσει πληροφορίες για τη συμμόρφωση προς τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ·
 • να παραπέμψει την αναφορά σας σε άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς ενημέρωση ή για περαιτέρω ενέργειες (μια επιτροπή μπορεί, για παράδειγμα, να λάβει υπόψη μια αναφορά στις νομοθετικές της δραστηριότητες):
 • σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις, να συντάξει και να υποβάλει πλήρη έκθεση προς ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη σύνοδο της ολομέλειας, ή να πραγματοποιήσει αποστολή εξέτασης των πραγμάτων στην αντίστοιχη χώρα ή περιφέρεια και να υποβάλει έκθεση με τις παρατηρήσεις και συστάσεις της·
 • να λάβει κάθε άλλο μέτρο που κρίνεται πρόσφορο για την αντιμετώπιση ενός ζητήματος ή για να δοθεί κατάλληλη απάντηση στην αναφορά σας.

Όταν τα δικαιώματά σας ως πολίτη ή ως επιχείρησης έχουν παραβιαστεί από τις δημόσιες αρχές σε άλλο κράτος μέλος, η Επιτροπή Αναφορών μπορεί να σας συστήσει να επικοινωνήσετε με το SOLVIT – μια ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από την εθνική διοίκηση σε κάθε χώρα της ΕΕ. Η επιτροπή δεν διαβιβάζει αναφορές απευθείας στη SOLVIT, δεδομένου ότι θα πρέπει να εναπόκειται σε σας να επιλέξετε αν θα κάνετε χρήση ή όχι αυτής της δυνατότητας.

Ό,τι κι αν αποφασιστεί, η Επιτροπή Αναφορών θα σας ενημερώσει εγγράφως το συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη της απόφασης.

 

11. Πόσο συχνά συνεδριάζει η Επιτροπή Αναφορών;

Συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών γίνονται κάθε μήνα, κατά κανόνα, εκτός από τον Αύγουστο, όπου το Κοινοβούλιο βρίσκεται σε θερινές διακοπές. Η επιτροπή επικουρείται στο έργο της από μια μόνιμη γραμματεία η οποία διαχειρίζεται τη διαδικασία αναφορών, έχει συμβουλευτικό ρόλο και προετοιμάζει τις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Οι ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων δημοσιεύονται στον ιστότοπο της επιτροπής. Επισημαίνεται ότι δεν συζητούνται όλες οι αναφορές δημοσίως ούτε εγγράφονται όλες στις ημερήσιες διατάξεις.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών είναι δημόσιες και μπορεί να προσκληθείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση της αναφοράς σας.

Η Επιτροπή Αναφορών δίνει έμφαση στη διαφάνεια των συνεδριάσεών της, οι οποίες μεταδίδονται στο διαδίκτυο.

 

12. Με ποιον τρόπο περατώνονται οι αναφορές;

Η εξέταση της αναφοράς σας μπορεί να περατωθεί σε διάφορα στάδια της διαδικασίας.

α. Όταν η επιτροπή αποφασίσει σχετικά με το παραδεκτό.

 β. Μετά από συζήτηση σε συνεδρίαση της Επιτροπής· η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, μετά την εξέταση της αναφοράς, ότι η υπόθεση έχει συζητηθεί και διερευνηθεί επαρκώς.

γ. Αν η Επιτροπή αποφασίσει ότι δεν μπορούν να αναληφθούν περαιτέρω ενέργειες σχετικά με την αναφορά σας, η αναφορά εγγράφεται προς περάτωση σε ειδικό κατάλογο (κατάλογος Β) της ημερήσιας διάταξης της επιτροπής. Ο κατάλογος αυτός θεωρείται εγκριθείς κατά τη λήξη της συνεδρίασης της επιτροπής.

δ. Αν ο αναφέρων αποσύρει την αναφορά, ή αν η επιτροπή περατώσει την εξέταση της αναφοράς λόγω έλλειψης απάντησης από τον αναφέροντα μέσα σε ορισμένη προθεσμία.

Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερωθείτε εγγράφως σχετικά με την απόφαση της επιτροπής και τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη της, και θα σας διαβιβαστούν σχετικές πληροφορίες και τεκμηρίωση, αν είναι σκόπιμο, όταν η απόφαση καταστεί διαθέσιμη.

 

13. Μπορώ να προσφύγω κατά απόφασης της Επιτροπής Αναφορών;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι εφετείο και δεν έχει ερευνητικές αρμοδιότητες ή αρμοδιότητες επιβολής κυρώσεων. Είναι πολιτική συνέλευση και ενεργεί ως παράγων διευκόλυνσης των πολιτών, και μπορεί να παρέχει πολιτική υποστήριξη.

Αν, ωστόσο, προκύψουν νέα στοιχεία που να ενισχύουν τη θέση των αναφερόντων, οι τελευταίοι μπορούν να τα υποβάλουν. Η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να ανοίξει εκ νέου την υπόθεση.

 

14. Η αναφορά μου θα δημοσιοποιηθεί και θα αναρτηθεί στην πύλη PETI;

Μετά την υποβολή τους, οι αναφορές καταχωρούνται και τους δίνεται ένας μοναδικός αριθμός ο οποίος σας κοινοποιείται με επιστολή. Στη συνέχεια, οι αναφορές συνοψίζονται και υποβάλλονται στα μέλη της Επιτροπής Αναφορών για τη λήψη απόφασης σχετικά με το παραδεκτό και τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί. Μόνο μετά τη λήψη της απόφασης αυτής αναρτώνται στη δικτυακή πύλη περιλήψεις των αναφορών.

Oι αναφορές που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθίστανται δημόσια έγγραφα.

Περιλήψεις των αναφορών σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μόνο αφού η Επιτροπή Αναφορών λάβει απόφαση σχετικά με το παραδεκτό των αναφορών. Οι εν λόγω περιλήψεις περιλαμβάνουν το όνομα του αναφέροντος (ή τα αρχικά του, αν έχει ζητηθεί εξέταση με ανωνυμία), την υπηκοότητα του αναφέροντος, τον τίτλο της αναφοράς και μια συνοπτική παρουσίαση του θέματος. Μετά την ανάρτηση των περιλήψεων στη διαδικτυακή πύλη αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας της εξέτασης των αναφορών και η υποστήριξη αναφορών μέσω διαδικτύου (ανατρέξτε στην ενότητα Πώς μπορώ να υποστηρίξω μια αναφορά; Τι σημαίνει αυτό;).

Επισημαίνεται επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει ούτε να μεταφράζει περιλήψεις ορισμένων αναφορών, για παράδειγμα αν το θέμα τους δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ, αν λείπουν ουσιαστικά στοιχεία που να καταδεικνύουν την αρμοδιότητα της ΕΕ, αν η επιχειρηματολογία τους είναι ασυνάρτητη και χωρίς σαφή σύνδεση με τους τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ, ή αν περιέχουν ρητορική μίσους.

 

15. Πώς θα προστατευτεί η ιδιωτικότητά μου;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σεβαστεί την ιδιωτικότητά σας. Αν, ως αναφέρων/αναφέρουσα, δεν θέλετε να δημοσιοποιηθεί το όνομά σας, μπορείτε να επιλέξετε να εξεταστεί ανώνυμα η αναφορά σας (ανατρέξτε στην ενότητα «Ανωνυμοποιημένες αναφορές – τι σημαίνει αυτό;»).

Όταν υποβάλλετε την αναφορά σας ταχυδρομικά, πρέπει να αναφέρετε ρητά και με σαφήνεια τα σχετικά αιτήματά σας. Οι αναφορές που υποβάλλονται ταχυδρομικά διαβαθμίζονται ως ανώνυμες, εκτός αν ζητείται να εξεταστούν με πλήρη δημοσιότητα.

 

16. Ανωνυμοποιημένες αναφορές – τι σημαίνει αυτό;

Oι αναφορές, αφού καταχωρηθούν, καθίστανται δημόσια έγγραφα και το Κοινοβούλιο μπορεί να δημοσιεύσει το όνομα του αναφέροντος/της αναφέρουσας και το περιεχόμενο της αναφοράς, για λόγους διαφάνειας. Ωστόσο, οι αναφορές δεν έχουν όλες τον ίδιο σκοπό και χαρακτήρα. Μερικές είναι περισσότερο ιδιωτικής φύσης και περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Άλλες αναφέρονται σε ευρέως γνωστά ή οριζόντια θέματα και μπορεί να υποστηρίζονται με πολλές υπογραφές, κι έτσι θεωρούνται εκστρατείες και, συνεπώς, δημοσιοποιούνται.

Προκειμένου να εξυπηρετούνται οι διαφορετικές αυτές ανάγκες, και στον βαθμό που ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει τέτοια δυνατότητα, οι αναφέροντες μπορούν να ζητήσουν να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους. Tο θεσμικό όργανο μπορεί να κληθεί από έναν πολίτη, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, να γνωστοποιήσει στο κοινό τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να υποχρεωθεί να δημοσιοποιήσει τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Δήλωση περί απορρήτου» στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας. Η Επιτροπή Αναφορών επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να καθιστά με δική της πρωτοβουλία ανώνυμες ορισμένες αναφορές, για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας ή ευαίσθητων δεδομένων τρίτων μερών για τα οποία γίνεται λόγος στις αναφορές.

 

 

 

III. Εγγραφή και υποβολή

 

17. Γιατί χρειάζομαι λογαριασμό χρήστη; Πώς μπορώ να ανοίξω λογαριασμό χρήστη;

Χρειάζεται να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη προκειμένου να μπορείτε να υποβάλλετε και να υποστηρίζετε αναφορές και να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με αυτές. Πηγαίνετε στο «Έναρξη αναφοράς» στο πάνω μέρος της σελίδας και συμπληρώστε το έντυπο εγγραφής. Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά. Όταν πατήσετε «Εγγραφή», θα αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο που περιέχει το ηλεκτρονικό μήνυμα ή, αν αυτό δεν λειτουργεί, αντιγράψτε και επικολλήστε τον σύνδεσμο στη γραμμή διευθύνσεων του φυλλομετρητή σας. Ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί και μπορείτε τώρα να υποβάλλετε αναφορές – μην ξεχάσετε να συνδεθείτε!

 

18. Πώς μπορώ να υποβάλω αναφορά από την πύλη PETI;

Αφού συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας, κάντε κλικ στο «Έναρξη αναφοράς» και απαντήστε στις εισαγωγικές ερωτήσεις. Βλ. επίσης την ενότητα «Πώς μπορώ να συντάξω αναφορά;»

Πριν συντάξετε τη δική σας αναφορά, σας συνιστούμε να κάνετε αναζήτηση για παρόμοιες αναφορές στο «Προβολή αναφορών».

 

19. Πώς μπορώ να αναζητήσω υπάρχουσες αναφορές;

Η αναζήτηση για αναφορές που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν μπορεί να σας εξοικονομήσει χρόνο και προσπάθεια: ίσως υπάρχει ήδη μια αναφορά που να σας ενδιαφέρει, και μπορείτε να την υποστηρίξετε. Δεν χρειάζεται εγγραφή ή σύνδεση για την αναζήτηση στη βάση δεδομένων των αναφορών.

Υπάρχουν δύο δυνατότητες αναζήτησης:

α. Γρήγορη αναζήτηση:

Η λειτουργία γρήγορης αναζήτησης βρίσκεται επάνω δεξιά στη σελίδα.

Η γρήγορη αναζήτηση λειτουργεί όπως μια συμβατική μηχανή αναζήτησης και εμφανίζει κατάλογο αναφορών ταξινομημένο ανάλογα με τη συνάφεια, επιτρέποντάς σας την αναζήτηση κειμένου στον συνοπτικό τίτλο και στην περίληψη της αναφοράς. Για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη φράση, χρησιμοποιήστε τον χαρακτήρα «&» ως σύνδεσμο μεταξύ των όρων αναζήτησης, π.χ. «λογοκρισία&βιβλίων» για να αναζητήσετε την έκφραση «λογοκρισία βιβλίων».

β. Σύνθετη αναζήτηση:

Η σύνθετη αναζήτηση δίνει πιο στοχευμένα αποτελέσματα από τη γρήγορη αναζήτηση, δεδομένου ότι είναι προσαρμόσιμη.

Για την πρόσβαση στο δελτίο αναζήτησης, κάντε κλικ στην «Προβολή αναφορών».

Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία παράμετρο για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων, ή με τη συμπλήρωση πεδίων και/ή με τη χρήση των διαθέσιμων κυλιόμενων καταλόγων. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί, έτος, κατάσταση και/ή ενδιαφερόμενο κράτος. Απλώς επιλέξτε μία ή περισσότερες παραμέτρους και κάντε κλικ στο «Αναζήτηση». Τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν κατά σειρά σημασίας και θα περιέχουν τις αναφορές που έχουν ήδη δημοσιευθεί, δηλαδή, τις αναφορές για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί απόφαση σχετικά με το παραδεκτό τους.

Είναι δυνατή η συνδυασμένη αναζήτηση με την επιλογή περισσότερων της μιας παραμέτρων. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε πολλαπλές τιμές σε μία παράμετρο αναζήτησης, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάνοντας κλικ στις επιλογές σας· βλ. για παράδειγμα την παράμετρο «κατάσταση» κατωτέρω.

Κατά τη δακτυλογράφηση στο πεδίο «Λέξη-κλειδί», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε αναζητούμενο όρο σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν τον όρο αυτό στον τίτλο ή στην περίληψη της αναφοράς. Λογικοί σύνδεσμοι όπως AND, OR, και * δεν είναι διαθέσιμοι, ούτε είναι δυνατόν να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συγκεκριμένη φράση χρησιμοποιώντας εισαγωγικά ("_"). Αν θέλετε να κάνετε αναζήτηση με βάση τον αριθμό της αναφοράς, πληκτρολογήστε τον αριθμό με την μορφή «AAAA/EEEE», π.χ. «2728/2013», χωρίς κενά.

Η αναζήτηση με το «Έτος» θα δώσει αποτελέσματα βάσει του έτους υποβολής και, επομένως, καταχώρησης της αναφοράς. Μπορείτε να κάνετε επίσης πολλαπλές επιλογές κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάνοντας κλικ σε κάθε επιλογή.

Το πεδίο «Επιλογή κατάστασης» περιέχει μόνο δύο επιλογές: παραδεκτή ή μη παραδεκτή. Αν επιλέξετε «Παραδεκτή», θα εμφανιστούν οι αναφορές που είναι υπό εξέταση ΚΑΙ οι αναφορές που έχουν κλείσει ΚΑΙ οι αναφορές που είναι ή δεν είναι διαθέσιμες για υποστήριξη. Αν επιλέξετε «Μη παραδεκτή» θα εμφανιστούν όλες οι αναφορές που κρίθηκαν μη παραδεκτές από την Επιτροπή Αναφορών, είτε λόγω περιεχομένου είτε λόγω διαδικαστικών ελλείψεων.

Η «Επιλογή χώρας την οποία αφορά η αναφορά» σας επιτρέπει να αναζητήσετε αναφορές που αφορούν μία ή περισσότερες συγκεκριμένες χώρες. Είναι σημαντικό να έχετε υπόψη ότι αν δώσετε «Ευρωπαϊκή Ένωση» δεν θα γίνει αναζήτηση για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· γι’ αυτό θα πρέπει να επιλέξετε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (πολλαπλή επιλογή με το πλήκτρο CTRL). Αν δώσετε «Ευρωπαϊκή Ένωση», θα εμφανιστούν οι αναφορές οι οποίες δεν αφορούν συγκεκριμένη χώρα, αλλά εκφράζουν απόψεις ή αιτήματα που ισχύουν για την ΕΕ γενικά.

Επισημαίνεται ότι οι αναφορές αναφορτώνονται σταδιακά μετά την απόφαση σχετικά με το παραδεκτό τους από την Επιτροπή Αναφορών.

 

20. Μπορώ να δω τα αυθεντικά κείμενα των αναφορών;

Τα αυθεντικά κείμενα των αναφορών δεν δημοσιεύονται, ούτε μεταφράζονται· δημοσιοποιούνται μόνο οι περιλήψεις των αναφορών.

 

21. Παρατηρώ ότι η αναφορά μου συνοψίστηκε. Πώς έγινε αυτό;

Μετά την υποβολή και την καταχώρηση, η Γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών συνοψίζει τις αναφορές, προκειμένου να τις υποβάλει στα μέλη της Επιτροπής Αναφορών για τη λήψη απόφασης σχετικά με το παραδεκτό και τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί.

 

22. Γιατί δεν εμφανίζονται πάντα οι αναφορές στην πύλη PETI;

Οι αναφορές που δεν έχουν ακόμη εξεταστεί και δεν έχουν εγκριθεί δεν εμφανίζονται στα αποτελέσματα των αναζητήσεων. «Έγκριση» σημαίνει ότι έχει ληφθεί απόφαση σχετικά με το παραδεκτό τους.

Ορισμένες αναφορές που υποβλήθηκαν το διάστημα 2014-2016 δεν δημοσιοποιούνται, διότι κατά τον χρόνο της υποβολής τους ίσχυαν διαφορετικοί κανόνες εμπιστευτικότητας.

 

23. Με ποιον τρόπο μπορώ να συντάξω αναφορά;

Αφού συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας, κάντε κλικ στο «Έναρξη αναφοράς» και απαντήστε στις εισαγωγικές ερωτήσεις στο βήμα 1. Αν οι απαντήσεις είναι έγκυρες, θα περάσετε στο βήμα 2, το νέο έντυπο υποβολής αναφοράς. Εδώ πρέπει να υποβάλετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αναφορά σας.

Επισημαίνεται ότι όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. Γράψτε την αναφορά σας στο πλαίσιο «Κείμενο». Το μέγιστο μέγεθος κειμένου είναι 32.000 χαρακτήρες. Αναφορές που περιέχουν βωμολοχίες ή ρητορική μίσους δεν εξετάζονται.

Προς το παρόν το πλαίσιο «Κείμενο» υποστηρίζει μόνον απλό κείμενο, κι έτσι το κείμενό σας μπορεί να χάσει τη μορφοποίηση. Οι υπηρεσίες μας προετοιμάζουν μια λύση που θα επιτρέπει την εμφάνιση μορφοποιημένου κειμένου στη πλαίσιο αυτό. Εναλλακτικά, προτείνουμε να υποβάλετε το κείμενο της αναφοράς ως συνημμένο.

Τα αποθηκευμένα σχέδια δεν θεωρούνται αναφορές. Παραμένουν στον λογαριασμό σας μέχρι να αποφασίσετε να τα υποβάλετε ή να τα διαγράψετε και δεν εξετάζονται πριν υποβληθούν (βλ. επίσης «Πώς υποβάλλω την αναφορά αφού την συντάξω;»).

 

24. Πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου για να υποβάλω την αναφορά;

Το σύστημα σας προσφέρει επαρκή χρόνο για να συντάξετε την αναφορά σας. Να έχετε πάντοτε υπόψη, ωστόσο, ότι η σελίδα σύνδεσης θα λήξει μετά από 30 λεπτά αδράνειας και το μη αποθηκευμένο κείμενο θα χαθεί. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να πατάτε συχνά το κουμπί «Αποθήκευση σχεδίου και κλείσιμο» και στη συνέχεια να επιστρέφετε στη σελίδα σύνταξης. Εναλλακτικά, μπορείτε να συντάξετε το κείμενο της αναφοράς χωριστά και στη συνέχεια να το αντιγράψετε και να το επικολλήσετε στο πλαίσιο κειμένου.

 

25. Συνημμένα: Ποια είδη αρχείων επιτρέπονται; Υπάρχουν όρια μεγέθους;

Μπορείτε να προσθέσετε συμπληρωματικά έγγραφα στην αναφορά σας ως συνημμένα. Βεβαιωθείτε, πριν από την αναφόρτωση των αρχείων, ότι δεν περιέχουν ιούς, δεδομένου ότι τα αναφορτωθέντα αρχεία που θεωρούνται ύποπτα από το σύστημα ανίχνευσης ιών δεν γίνονται δεκτά. Το ανώτατο συνολικό μέγεθος για όλα τα συνημμένα είναι 200 MB και για κάθε συνημμένο είναι 10 MB. Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείου είναι τα έγγραφα Office (doc, docx, odt, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf), τα αρχεία εικόνας (png, jpg, jpeg), τα έγγραφα φυλλομετρητή (html), και τα έγγραφα μέσων (mp3, mpeg, mp4).

 

26. Πώς υποβάλλω την αναφορά αφού την συντάξω;

Όταν τελειώσετε τη σύνταξη της αναφοράς σας, έχετε δύο επιλογές. Μπορείτε να αφήσετε την αναφορά στο λογαριασμό σας ως σχέδιο, και αφού κάνετε κλικ στο «Αποθήκευση σχεδίου αναφοράς και κλείσιμο», θα εμφανιστεί κατάλογος των σχεδίων σας. Για να δείτε το σχέδιό σας, πατήστε στο «Προβολή λεπτομερειών» από κάτω και θα εμφανιστεί μια επισκόπηση.

Τα αποθηκευμένα σχέδια δεν θεωρούνται αναφορές· παραμένουν στον λογαριασμό σας μέχρι να αποφασίσει να τα υποβάλετε ή να τα διαγράψετε και δεν εξετάζονται.

Τώρα έχετε δύο επιλογές:  Για να κάνετε αλλαγές στο σχέδιό σας, πατήστε στο «Επεξεργασία» στον κατάλογο των αποθηκευμένων σχεδίων αναφορών και κάντε τις απαιτούμενες αλλαγές. Μην ξεχάσετε να πατήσετε «Αποθήκευση σχεδίου αναφοράς και κλείσιμο» στην οθόνη επεξεργασίας. Εναλλακτικά, μπορείτε να υποβάλετε την αναφορά σας πατώντας στο «Βήμα 3» και μετά στο «Έναρξη της αναφοράς». Μετά την υποβολή, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει.

 

27. Μπορώ να προσθέσω περαιτέρω συνημμένα μετά την υποβολή μιας αναφοράς;

Περαιτέρω συνημμένα είναι δυνατόν να προστεθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την υποβολή της αναφοράς. Αρκεί να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, να κάντε κλικ στην υποβληθείσα αναφορά και να προσθέσετε περαιτέρω συνημμένα. Μπορείτε να επαληθεύσετε τη τηλεφόρτωση ελέγχοντας τη σελίδα αναφορών σας (home page — > Επιλογή αναφοράς από τον κατάλογο — > Προβολή), όπου εμφανίζονται όλα τα έγγραφα που έχετε αναφορτώσει. Μπορείτε να αναφορτώσετε συμπληρωματικά έγγραφα, αλλά δεν μπορείτε να δείτε το περιεχόμενό τους ούτε να τα διαγράψετε μετά την ολοκλήρωση της αναφόρτωσης.

 

28. Μπορώ να αποσύρω την αναφορά μου μετά την υποβολή της;

Μπορείτε να αποσύρετε την αναφορά σας οποιαδήποτε στιγμή, τόσο πριν όσο και μετά την απόφαση της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με το παραδεκτό της. Οι αποσυρθείσες αναφορές δεν εξετάζονται περαιτέρω και δεν εμφανίζονται στη διαδικτυακή πύλη PETI ή διαγράφονται από αυτήν.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που υποβληθούν πολλαπλά παρόμοια κείμενα αναφοράς και στη συνέχεια αποσυρθούν, λαμβάνεται υπόψη μόνο η τελευταία υποβολή. Σε περίπτωση που αποσυρθούν μόνο ορισμένα κείμενα μιας αναφοράς και όχι ολόκληρη την αναφορά, δεν ζητείται επιβεβαίωση.

 

29. Πώς μπορώ να υποστηρίξω μια αναφορά; Τι σημαίνει αυτό;

Στον κατάλογο που εμφανίζεται όταν κάνετε αναζήτηση για μια αναφορά, κάντε κλικ στο «Προβολή» για να δείτε την περίληψη της αναφοράς που σας ενδιαφέρει. Αν συμφωνείτε με μια αναφορά, μπορείτε να την υποστηρίξετε κάνοντας κλικ στο «Υποστήριξη της αναφοράς» στο κάτω μέρος της σελίδας.

Όταν υποστηρίζετε μια αναφορά, δεν αποκτάτε καθεστώς αναφέροντος· ωστόσο, έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε κοινοποιήσεις σχετικά με κάθε περαιτέρω εξέλιξη σε σχέση με την αναφορά. Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξετάζει όλες τις υποβαλλόμενες αναφορές σύμφωνα με τους κανόνες της και τις απαιτήσεις των Συνθηκών. Η Επιτροπή θα βασίσει τις απόψεις και τις αποφάσεις της μόνο στην ουσία του περιεχομένου της αναφοράς, ανεξαρτήτως του αριθμού των υπογραφόντων ή των υποστηρικτών.

Η δυνατότητα υποστήριξης είναι διαθέσιμη μόνον αφού η αναφορά δημοσιευτεί στην πύλη PETI και μέχρι την περάτωση της εξέτασης της αναφοράς. Ο αριθμός των υποστηρικτών εμφανίζεται στα αποτελέσματα της αναζήτησης κάτω από τον τίτλο της αναφοράς και στο ξεχωριστό αρχείο pdf που περιέχει τα λεπτομερή στοιχεία της αναφοράς. Στα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζεται μια ταινία δίπλα στην προθεσμία υποστήριξης, που δείχνει τις δημοφιλέστερες (συχνότερα υποστηριζόμενες) αναφορές. Ας σημειωθεί ότι, για λόγους προστασίας των δεδομένων τρίτων προσώπων, κάτω από την αναφορά εμφανίζεται μόνο ο αριθμός των υποστηρικτών (στα αποτελέσματα της αναζήτησης και στο αρχείο PDF).

Μπορείτε να προσφέρετε την υποστήριξή σας στην αναφορά και στη συνέχεια να την αποσύρετε, για όσο διάστημα η αναφορά παραμένει ανοικτή. Ωστόσο, η υποστήριξη και η ανάκληση της είναι διαθέσιμες μόνο μία φορά: αν αποσύρετε την υποστήριξή σας προς μια αναφορά, δεν θα μπορείτε να την υποστηρίξετε ξανά.

 

30. Πώς μπορώ να δω ποιος υποστήριξε την αναφορά μου;

Οι αναφέροντες μπορούν να δουν τον αριθμό των προσώπων που υποστηρίζουν την αναφορά τους, αφού βρουν πρώτα την αναφορά τους στην πύλη (καρτέλα «Προβολή αναφορών»). Αφού κάνουν κλικ στην αναφορά τους για να δουν την περίληψη, πρέπει να πατήσουν στο κουμπί «Εκτύπωση PDF» στο κάτω μέρος της σελίδας, ακριβώς κάτω από την περίληψη. Ο αριθμός των υποστηρικτών εμφανίζεται εκεί.

Λόγω ζητημάτων προστασίας δεδομένων, τα ονόματα και τα λοιπά προσωπικά δεδομένα των υποστηρικτών δεν δημοσιοποιούνται. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στη διεύθυνση peti-secretariat@europarl.europa.eu.

 

31. Γιατί δεν μπορώ να υποστηρίξω όλες τις αναφορές;

Μόνο αναφορές που έχουν κριθεί παραδεκτές από την Επιτροπή Αναφορών, οι οποίες επισημαίνονται ως «ανοικτές σε υποστηρικτές». θα είναι διαθέσιμες για υποστήριξη. Μη παραδεκτές και κλειστές αναφορές δεν μπορούν να υποστηριχθούν.

 

32. Συζητούνται όλες οι αναφορές στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών;

Η Γραμματεία λαμβάνει μεγάλο αριθμό αναφορών κάθε έτος. Οι περισσότερες από αυτές εξετάζονται με γραπτή διαδικασία. Οι αναφορές που συζητούνται στις συνεδριάσεις της επιτροπής επιλέγονται βάσει προτάσεων από τις πολιτικές ομάδες ή από τη Γραμματεία, κυρίως επειδή είναι γενικού ενδιαφέροντος ή επειδή η δημοσιότητα σχετικά με το αντικείμενό τους θα συμβάλει στην επίλυση των θεμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

 

33. Τι πρέπει να κάνω για να φαίνονται το όνομά μου και η αναφορά στην πύλη;

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε τσεκάρει την επιλογή («Συμφωνώ να δημοσιευτεί το όνομά μου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για λόγους διαφάνειας») στην ερώτηση περί εμπιστευτικότητας που εμφανίζεται στο έντυπο υποβολής αναφοράς. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες σχετικά με αυτή την επιλογή. Οι αναφορές αυτές μπορούν επίσης να εξεταστούν σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών.

 

Εάν έχετε κάνει οποιαδήποτε άλλη επιλογή και επιθυμείτε να την αλλάξετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με το αίτημά σας στη διεύθυνση peti-secretariat@europarl.europa.eu. Ωστόσο, η επιστροφή σε στην ανωνυμία δεν είναι πλέον δυνατή αφότου ληφθεί απόφαση για το παραδεκτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποσύρει τυχόν μη ανωνυμοποιημένες πληροφορίες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, αλλά δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την περαιτέρω δημοσιοποίηση πληροφοριών του αναφέροντος από τρίτους.

 

34. Τι πρέπει να κάνω για να εμφανιστεί η αναφορά μου στην πύλη χωρίς μνεία του ονόματός μου;

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε τσεκάρει την επιλογή («Επιθυμώ να διατηρήσω την ανωνυμία μου») στην ερώτηση περί εμπιστευτικότητας που εμφανίζεται στο έντυπο υποβολής αναφοράς. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες σχετικά με αυτή την επιλογή.

Οι περιλήψεις των αναφορών αυτών δημοσιεύονται με τα αρχικά του αναφέροντος. Μπορούν επίσης να εξετάζονται σε δημόσιες συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών, αλλά το όνομα του αναφέροντος δεν κοινοποιείται ούτε στη συνεδρίαση ούτε στα σχετικά έγγραφα.

Εάν έχετε κάνει οποιαδήποτε άλλη επιλογή και επιθυμείτε να την αλλάξετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με το αίτημά σας στη διεύθυνση peti-secretariat@europarl.europa.eu.

 

35. Ποιες είναι οι απαιτήσεις σε σχέση με τον κωδικό πρόσβασης;

Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν τουλάχιστον έξι χαρακτήρες. Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπονται ειδικοί χαρακτήρες.

 

36. Ξέχασα τον προσωπικό μου κωδικό πρόσβασης. Τι να κάνω;

Αν έχετε ξεχάσει τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης, κάντε κλικ στο «Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;» και απαντήστε στις ερωτήσεις ασφαλείας. Ο νέος κωδικός πρόσβασης θα σας αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής σας και δεν θυμάστε την απάντηση στην ερώτηση ασφάλειας σας, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση peti-secretariat@europarl.europa.eu αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και την ώρα που προσπαθήσατε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε.

 

37. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την Επιτροπή Αναφορών, αν έχω ερωτήσεις σχετικά με την αναφορά μου;

Δυστυχώς, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις από το τηλέφωνο. Μπορούμε μόνο να απαντήσουμε σε γραπτές ερωτήσεις. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση peti-secretariat@europarl.europa.eu ή με φαξ στον αριθμό + 32 2 2846844.

 

 
Share
 • URL