Αναφορά αριθ. 0003/2018, της Beáta Bihari, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση του άρθρου 3 της οδηγίας 2014/52/ΕΚ στην Ουγγαρία  
Στοιχεία αναφοράς  

0003/2018

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 0003/2018, της Beáta Bihari, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση του άρθρου 3 της οδηγίας 2014/52/ΕΚ στην Ουγγαρία

Αριθμός αναφοράς: 0003/2018

Θέματα: Δικαιώματα ιδιοκτησίας,  Ενέργεια,  Γεωργία,  Υγεία,  Περιβάλλον,  Θεμελιώδη δικαιώματα

Χώρα: Ουγγαρία

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: Beáta Bihari

Σύνοψη αναφοράς  

Η αναφέρουσα θεωρεί ότι το έργο κατασκευής γραμμής υψηλής τάσης 400kV στην περιοχή όπου μένει στην Ουγγαρία παραβιάζει το άρθρο 3 της οδηγίας 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.Related information