Αναφορά αριθ. 0011/2018 της Maren Bestmann-Auchter, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά ζώντων ζώων προς σφαγή σε τρίτες χώρες  
Στοιχεία αναφοράς  

0011/2018

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 0011/2018 της Maren Bestmann-Auchter, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά ζώντων ζώων προς σφαγή σε τρίτες χώρες

Αριθμός αναφοράς: 0011/2018

Θέματα: Καλή διαβίωση των ζώων

Χώρα: Ευρωπαϊκή Ένωση

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: Maren Bestmann-auchter

Σύνοψη αναφοράς  

Η αναφέρουσα εκτιμά ότι ο κανονισμός για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες παραβιάζεται συνεχώς. Ο υπερβολικός χρόνος αναμονής στα μεθοριακά σημεία διέλευσης και οι εκφορτώσεις των θαλάσσιων μεταφορών δεν πληρούν τα πρότυπα προστασίας των ζώων. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι τα ζώα βασανίζονται μέχρι θανάτου στα σφαγεία τρίτων χωρών. Το μόνο κατάλληλο μέτρο που μπορεί να δώσει τέλος στην κατάσταση αυτή είναι να απαγορευτεί η μεταφορά ζώντων ζώων προς σφαγή. Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα στον τομέα αυτόν.