Αναφορά αριθ. 0051/2019, της Elitsa Vasileva, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας 93/13/ΕΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές από τη Βουλγαρία  
Στοιχεία αναφοράς  

0051/2019

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 0051/2019, της Elitsa Vasileva, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας 93/13/ΕΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές από τη Βουλγαρία

Αριθμός αναφοράς: 0051/2019

Θέματα: Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,  Δικαιώματα των καταναλωτών

Χώρα: Βουλγαρία

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: Елица Василева

Σύνοψη αναφοράς  

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για τη μη συμμόρφωση της βουλγαρικής νομοθεσίας με την οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές. Κατά την άποψή της, οι βουλγαρικές δικαστικές διαδικασίες δυνάμει του άρθρου 417 του κώδικα πολιτικής δικονομίας της Βουλγαρίας δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας και παραβιάζουν το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου όπως ορίζεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.