Αναφορά αριθ. 0054/2018, του Josef. Maruschke, γερμανικής ιθαγένειας, φέρουσα άλλες 20 υπογραφές, σχετικά με την κατάργηση της θερινής ώρας  
Στοιχεία αναφοράς  

0054/2018

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 0054/2018, του Josef. Maruschke, γερμανικής ιθαγένειας, φέρουσα άλλες 20 υπογραφές, σχετικά με την κατάργηση της θερινής ώρας

Αριθμός αναφοράς: 0054/2018

Θέματα: Ενέργεια,  Υγεία

Χώρα: Ευρωπαϊκή Ένωση

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: European Parliament

Σύνοψη αναφοράς  

Ο αναφέρων διερωτάται κατά πόσο οι αλλαγές της θερινής ώρας είναι λογικές, από τη στιγμή που επιχειρήματα όπως η εξοικονόμηση ενέργειας είναι παρωχημένα και υπάρχουν πολλά μειονεκτήματα. Υποβάλλει αναφορά για τη θέσπιση νομοθεσίας με στόχο τον τερματισμό των αλλαγών της θερινής ώρας, αφήνοντας σε ισχύ τη θερινή ώρα.