Αναφορά αριθ. 0077/2019, του V.B, σλοβένικης ιθαγένειας, εξ ονόματος του οργανισμού «Alpe Adria Green» σχετικά με προβλήματα που προκαλεί η ρύπανση από μονάδα παραγωγής χάλυβα στην επαρχία της Τεργέστης (Ιταλία)  
Στοιχεία αναφοράς  

0077/2019

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 0077/2019, του V.B, σλοβένικης ιθαγένειας, εξ ονόματος του οργανισμού «Alpe Adria Green» σχετικά με προβλήματα που προκαλεί η ρύπανση από μονάδα παραγωγής χάλυβα στην επαρχία της Τεργέστης (Ιταλία)

Αριθμός αναφοράς: 0077/2019

Θέματα: Υγεία,  Περιβάλλον - Απόβλητα,  Περιβάλλον - Μόλυνση

Χώρα: Ευρωπαϊκή Ένωση,  Σλοβενία,  Ιταλία

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: E. P.

Σύνοψη αναφοράς  

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τον σοβαρό κίνδυνο που εγκυμονεί για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον η ρύπανση από μια μονάδα παραγωγής χάλυβα στη Servola, στην επαρχία της Τεργέστης, όπου οι τιμές βενζολίου, PM 10 και PAH έχουν υπερβεί τα ανώτερα επιτρεπτά όρια. Επισημαίνει επίσης ότι η απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων στην περιοχή προκαλεί ρύπανση του εδάφους, των υπόγειων υδάτων και της θάλασσας. Τονίζει ότι η εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης είναι απαραίτητη για τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Τέλος, ζητεί την κίνηση διαδικασίας κατά της Ιταλίας για παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ.