Αναφορά αριθ. 0531/2019, της M.K., πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Deutsch Polnische Jugend Agora», φέρουσα 37 υπογραφές, σχετικά με τη βελτίωση του περιβαλλοντικού ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
Στοιχεία αναφοράς  

0531/2019

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 0531/2019, της M.K., πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Deutsch Polnische Jugend Agora», φέρουσα 37 υπογραφές, σχετικά με τη βελτίωση του περιβαλλοντικού ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αριθμός αναφοράς: 0531/2019

Θέματα: Περιβάλλον

Χώρα: Ευρωπαϊκή Ένωση

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: E. P.

Σύνοψη αναφοράς  

Οι αναφέροντες επιθυμούν να εφιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου στα περιβαλλοντικά προβλήματα που επηρεάζουν τον πλανήτη μας. Ειδικότερα, ζητούν να αυξηθεί ο έλεγχος όσον αφορά την αποτέφρωση των αποβλήτων, την ανακύκλωση και να καταργηθούν σταδιακά οι πλαστικές συσκευασίες και σακούλες.