Αναφορά αριθ. 0580/2018, του Αθανάσιου Κικινή, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου για τους δασκάλους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα  
Στοιχεία αναφοράς Petition is in top ten  

0580/2018

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 0580/2018, του Αθανάσιου Κικινή, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου για τους δασκάλους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Αριθμός αναφοράς: 0580/2018

Θέματα: Απασχόληση

Χώρα: Ελλάδα

Όνομα της ένωσης: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ [ΔΟΕ]

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: Αθανάσιος Κικινής

Σύνοψη αναφοράς  

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι, επί σειρά ετών, η ελληνική κυβέρνηση δεν προσλαμβάνει μόνιμο προσωπικό για την κάλυψη των μόνιμων λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά αντιθέτως προσλαμβάνει αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου χωρίς να τους παρέχει επαρκή κοινωνική προστασία. Ισχυρίζεται επίσης ότι δεν εφαρμόστηκαν οι διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατά καιρούς για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η κατάσταση αυτή συνεχίζεται επί σειρά ετών, ενώ η τελευταία διαδικασία πρόσληψης πραγματοποιήθηκε το 2008. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν επί του παρόντος δεκάδες χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οι οποίοι απασχολούνται με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου για περισσότερα από 15 έτη.Ο αναφέρων θεωρεί ότι η ελληνική κυβέρνηση παραβιάζει την οδηγία 1999/70/ΕΚ σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP, καθώς και την οδηγία 91/533/ΕΟΚ σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας.Related information