Αναφορά αριθ. 0692/2018, της Catalina Cerdà Pons, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης  
Στοιχεία αναφοράς  

0692/2018

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 0692/2018, της Catalina Cerdà Pons, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης

Αριθμός αναφοράς: 0692/2018

Θέματα: Μεταφορές

Χώρα: Ισπανία

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: Catalina Cerdà Pons

Σύνοψη αναφοράς  

Η αναφέρουσα θεωρεί ότι η αποζημίωση ύψους 250 EUR που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης για πτήσεις έως 1.500 χιλιομέτρων θα πρέπει να αναθεωρηθεί προς τα πάνω διότι είναι ανεπαρκής. Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι το χαμηλό ποσό ενθαρρύνει τις αεροπορικές εταιρείες να επιλέγουν την πρακτική των υπεράριθμων κρατήσεων με καταχρηστικό τρόπο.