Αναφορά αριθ. 0724/2018, του N. R., φινλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που δεν αναγνωρίζονται  
Στοιχεία αναφοράς  

0724/2018

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 0724/2018, του N. R., φινλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που δεν αναγνωρίζονται

Αριθμός αναφοράς: 0724/2018

Θέματα: Θεμελιώδη δικαιώματα,  Εσωτερική αγορά - Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων,  Προβλήματα των ατόμων με αναπηρίες

Χώρα: Ευρωπαϊκή Ένωση

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: N. R.

Σύνοψη αναφοράς  

Ο αναφέρων καταγγέλλει την έλλειψη εναρμονισμένου ορισμού της «αναπηρίας» στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητεί μια ολιστική προσέγγιση του όρου, όπου θα εμπεριέχονται αναπηρίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Ασθενειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο αναφέρων τονίζει το γεγονός ότι η έλλειψη εναρμόνισης σε αυτό το θέμα οδηγεί σε διαφοροποιήσεις κατά την αναγνώριση των αναπηριών. Κατά συνέπεια, ορισμένα άτομα με αναπηρία δεν είναι επιλέξιμα για στήριξη, παρόλο που τη χρειάζονται. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι αυτή η κατάσταση εμποδίζει τα άτομα που πάσχουν από μη αναγνωρισμένες αναπηρίες να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους που διασφαλίζονται μέσω του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης