Αναφορά αριθ. 1097/2019, του Ν.Γ., ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με δυσμενή διάκριση όσον αφορά τη μισθοδοσία των νέων δικαστικών υπαλλήλων στην Ελλάδα  
Στοιχεία αναφοράς  

1097/2019

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 1097/2019, του Ν.Γ., ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με δυσμενή διάκριση όσον αφορά τη μισθοδοσία των νέων δικαστικών υπαλλήλων στην Ελλάδα

Αριθμός αναφοράς: 1097/2019

Θέματα: Δικαιοσύνη

Χώρα: Ελλάδα

Όνομα της ένωσης: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: Ν. Γ.

Σύνοψη αναφοράς  

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το ελληνικό κράτος ασκεί δυσμενή διάκριση ως προς τον μισθό που καταβάλλεται σε νέους δικαστικούς υπαλλήλους, σε σύγκριση με τον μισθό και τις «ατομικές παροχές» που καταβάλλονται σε παλαιότερους δικαστικούς υπαλλήλους, αλλά και σε νέους δημόσιους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων υπηρεσιών. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι, σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα, οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής που θεσπίστηκε το 2011, διότι αυτό παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Ισχυρίζεται επίσης ότι σε όλες τις χώρες της ΕΕ το δικαστικό προσωπικό (Greffier, Gerichtsschreiber) υπάγεται σε ειδικό καθεστώς μισθοδοσίας και, επομένως, θεωρεί ότι η ένταξη του δικαστικού προσωπικού στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ.