Αναφορά αριθ. 1134/2018, της Rosa Diez Tagarro, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial», σχετικά με εικαζόμενη μη συμμόρφωση της Ισπανίας με τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τη διάδοση της εντατικής κτηνοτροφίας  
Στοιχεία αναφοράς  

1134/2018

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 1134/2018, της Rosa Diez Tagarro, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial», σχετικά με εικαζόμενη μη συμμόρφωση της Ισπανίας με τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τη διάδοση της εντατικής κτηνοτροφίας

Αριθμός αναφοράς: 1134/2018

Θέματα: Γεωργία,  Καλή διαβίωση των ζώων

Χώρα: Ισπανία

Όνομα της ένωσης: Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: Rosa Diez Tagarro

Σύνοψη αναφοράς  

Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι ο σχεδιασμός για την λειτουργία μονάδων εντατικής κτηνοτροφίας έχει αυξηθεί δραματικά στην Ισπανία κατά τα τελευταία έτη, με ολέθριες συνέπειες για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και το περιβάλλον, την υγεία και την ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές στις οποίες είναι εγκατεστημένες. Δηλώνει ότι οι ζώνες προστασίας μεταξύ τόσο μεμονωμένων κτηνοτροφικών μονάδων όσο και μεταξύ των κτηνοτροφικών μονάδων και των αστικών κέντρων είναι σαφώς ανεπαρκείς. Κατά την άποψή της, οι διαφορές στη νομοθεσία των επιμέρους κρατών μελών ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μονάδων εντατικής κτηνοτροφίας σε χώρες στις οποίες οι κανόνες δεν είναι αυστηροί, όπως στην περίπτωση της Ισπανίας.