Αναφορά αριθ. 1143/2018, του S.V.C., ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Associacion Victimes Franquisme», σχετικά με την ατιμωρησία των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Φράνκο στην Ισπανία  
Στοιχεία αναφοράς  

1143/2018

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 1143/2018, του S.V.C., ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Associacion Victimes Franquisme», σχετικά με την ατιμωρησία των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Φράνκο στην Ισπανία

Αριθμός αναφοράς: 1143/2018

Θέματα: Θεμελιώδη δικαιώματα

Χώρα: Ισπανία

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: E. P.

Σύνοψη αναφοράς  

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι δεν επιτρέπεται στα θύματα των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Φράνκο και στις οικογένειές τους να ασκήσουν το δικαίωμά τους πραγματικής προσφυγής από την κυβέρνηση και τις δικαστικές αρχές της Ισπανίας. Ο αναφέρων διατείνεται ότι, όπως επισημαίνεται στην έκθεση Nagy σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015, απαιτείται η συνεργασία των κρατών μελών στο πλαίσιο των εθνικών ή διεθνών δικαστικών ερευνών που έχουν ως στόχο εν προκειμένω να αποδώσουν ευθύνες για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται στην Ένωση από ολοκληρωτικά καθεστώτα και να αποκαταστήσουν την αλήθεια, να απονείμουν δικαιοσύνη και να προσφέρουν αποκατάσταση στα θύματα των εν λόγω εγκλημάτων. Ο αναφέρων επισημαίνει επίσης μία παράβαση του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της απόφασης-πλαισίου 2008/913/ΔΕΥ, η οποία δεν συνάδει με το κεκτημένο της Κοινότητας όσον αφορά τη φροντίδα και την προσοχή που δίνεται στα θύματα εγκλημάτων.