Αναφορά αριθ. 1152/2018, του Ferenc Tibor Zsák, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με την εικαζόμενη υποβάθμιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης της φύσης στην Ουγγαρία  
Στοιχεία αναφοράς  

1152/2018

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 1152/2018, του Ferenc Tibor Zsák, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με την εικαζόμενη υποβάθμιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης της φύσης στην Ουγγαρία

Αριθμός αναφοράς: 1152/2018

Θέματα: Περιβάλλον - Προστασία και Διαφύλαξη

Χώρα: Ουγγαρία

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: Ferenc Tibor Zsák

Σύνοψη αναφοράς  

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την εικαζόμενη συστηματική και οφειλόμενη σε αμέλεια υποβάθμιση του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου της προστασίας του περιβάλλοντος στην Ουγγαρία. Περιγράφει λεπτομερώς τους διάφορους παράγοντες που, κατά την άποψή του, έχουν οδηγήσει στη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης της φύσης στη χώρα του και ισχυρίζεται ότι η Ουγγαρία δεν είναι σε θέση να επιτύχει τους στόχους που τέθηκαν στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον της ΕΕ ούτε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της δυνάμει της οδηγίας 2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.