Click to read the COVID-19 Urgency Procedure Petitions on Europarl PETITIONS Committee website

 


Is é is cuspóir don phróiseas achainíocha i bParlaimint na hEorpa ná a áirithiú go mbeidh an deis agat cumarsáid a dhéanamh leis an bParlaimint agus leas a bhaint as do cheart chun achainí a dhéanamh, atá ar cheann de na cearta bunúsacha atá ag saoránaigh agus áitritheoirí uile na hEorpa agus atá cumhdaithe sa Chonradh agus freisin sa Chairt um Chearta Bunúsacha. Tá tuilleadh faoi seo in Conradh Liospóin.

Tugann d’achainí an deis don Pharlaimint, tríd an gCoiste um Achainíocha, seiceáil leanúnach a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil an reachtaíocht Eorpach á cur chun feidhme le fírinne agus a mhéid atá na hinstitiúidí Eorpacha ag freagairt do na hábhair imní atá agat a thomhas.

Is é an cuspóir atá ag an gCoiste um Achainíocha ná freagra a thabhairt ar na hachainíocha go léir agus, nuair is féidir, réiteach neamhbhreithiúnach a thabhairt ar ábhair imní faoi shaincheisteanna a bhaineann le réimsí gníomhaíochta AE a bhfuil bonn cirt leo agus a d’ardaigh achainígh linn.

Tá an tairseach seo leagtha amach ar shlí a chuirfidh ar do chumas d’achainí a sheoladh go leictreonach trí úsáid a bhaint as próiseas clárúcháin atá furasta le húsáid agus a bhfuil cur amach i gcoitinne air; ach tá sé de chuspóir freisin aige na saincheisteanna sin a d’ardaigh daoine eile linn a chur in iúl freisin, i bhfoirm achomair, agus faisnéis a sholáthar faoi achainíocha atá faighte cheana féin.  Leis an bhfeidhm chuardaigh, is féidir leat díriú isteach ar shaincheisteanna a bhaineann go díreach leatsa agus a fháil amach cad atá á rá ag daoine eile faoi shaincheisteanna a bhaineann le hAE. Go deimhin, tugann an tairseach seo an deis duit freisin tacú ar líne le hachainíocha atá fós ar oscailt agus a bhfuil comhaltaí an Choiste um Achainíocha tar éis a dhearbhú go bhfuil siad inghlactha.

Más mian leat achainí a thíolacadh i bhfoirm ‘pháipéir’, níl aon fhoirm ar leith ann atá le comhlánú ná níl aon fhormáid chaighdeánach ann a gcaitear déanamh dá réir.

 

Mar sin féin, ní mór do d’achainí na coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh:

 

  • d’ainm, do náisiúntacht agus do sheoladh buan a bheith uirthi (i gcás achainí grúpa, ní mór go mbeadh ainm, náisiúntacht agus seoladh buan an tíolacthóra nó, ar a laghad, an chéad sínitheora ar an achainí);
  • í a bheith sínithe.

 

Féadfaidh tú ceangaltáin, lena n-áirítear cóipeanna d’aon doiciméid tacaíochta a d’fhéadfadh a bheith agat, a chur le d’achainí.

Ba cheart an achainí a sheoladh chuig:

 

Cathaoirleach an Choiste um Achainíocha

European Parliament

B-1047 BRUSSELS

 

Is próiseas   é anpróiseas achainíocha ar cuid dhílis de an oscailteacht agus an trédhearcacht. Déantar díospóireacht i gcruinnithe Coiste ar chuid mhaith de na hachainíocha (cliceáil anseo chun gearrthóga físe ó chruinnithe Choiste  na nAchainíocha a fheiceáil) mar ar féidir leis na hachainígh páirt ghníomhach a ghlacadh. I bhfianaise go mbíonn éagsúlacht ó bhonn le hachainíocha, áfach, agus i bhfianaise an lear mó achainíocha a fhaightear, ní dhéantar plé sa Choiste ar na hachainíocha go léir; féadfaidh na Comhaltaí a roghnú cinntí a dhéanamh ar na hachainíocha trí bhíthin córas rialta grinnscrúdaithe pholaitiúil.

San uile chás, cuirtear na hachainígh ar an eolas ag gach céim den phróiseas achainíocha agus faigheann siad litir ón gcathaoirleach ina gcuirtear toradh na hachainí in iúl dóibh.