Predstavka br. 0295/2019 koju je podnio P. D., britanski državljanin, o potrebi opoziva odluke Ujedinjene Kraljevine o napuštanju EU-a u skladu s odredbama iz članka 50. UEU-a  
Podaci o predstavci  

0295/2019

Naslov sažetka: Predstavka br. 0295/2019 koju je podnio P. D., britanski državljanin, o potrebi opoziva odluke Ujedinjene Kraljevine o napuštanju EU-a u skladu s odredbama iz članka 50. UEU-a

Broj predstavke: 0295/2019

Teme: Temeljna prava

Država: Europska unija

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: P. D.

Sažetak predstavke  

Podnositelj predstavke poziva Europsku uniju da učini sve što je u njezinoj moći kako bi se poštovala prava i interesi onih britanskih građana koji žele zadržati građanstvo EU-a. S obzirom na to da je Sud utvrdio da je kampanje za izlazak prekršila zakon, podnositelj predstavke smatra da je referendum ništavan i da je obavijest o primjeni članka 50. također nevažeća. Smatra da Europski parlament ne bi trebao priznati nijednu britansku odluku koja se temelji na takvoj nezakonitoj kampanji. Postavlja pitanje o tome bi li bilo moguće da EU tu obavijest odbije umjesto da je sama Ujedinjena Kraljevina opozove.