Predstavka br. 0594/2019 koju je podnio B.E., njemački državljanin, sa sakupljenih 9 potpisa, o međunarodnoj otmici djece u Japanu  
Podaci o predstavci  

0594/2019

Naslov sažetka: Predstavka br. 0594/2019 koju je podnio B.E., njemački državljanin, sa sakupljenih 9 potpisa, o međunarodnoj otmici djece u Japanu

Broj predstavke: 0594/2019

Teme: Temeljna prava,  Pravosuđe

Država: Japan,  Europska unija

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: E. P.

Sažetak predstavke  

Podnositelj predstavke tvrdi da Japan krši Hašku konvenciju iz 1980. o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece, koju je ratificirao 2014. Podnositelj predstavke ističe da japanskim zakonodavstvom nije predviđeno zajedničko skrbništvo, pravo na posjećivanje djece ili pravo na pristup djeci za roditelje koji nisu iz Japana. Tvrdi da Japan također krši članak 9. Konvencije o pravima djeteta iz 1989., kojim se jamči pristup djeci za oba roditelja te traži upotrebu svih potrebnih sredstava kako bi se spriječila daljnja kršenja međunarodnog prava.