Predstavka br. 0627/2018 koju je podnio Anthony Valcke, belgijski državljanin, u ime Klinike za prava EU-a, o zaštiti ljudskih prava u kontekstu Brexita  
Podaci o predstavci  

0627/2018

Naslov sažetka: Predstavka br. 0627/2018 koju je podnio Anthony Valcke, belgijski državljanin, u ime Klinike za prava EU-a, o zaštiti ljudskih prava u kontekstu Brexita

Broj predstavke: 0627/2018

Teme: Brexit

Država: Ujedinjena Kraljevina

Naziv udruge: EU Rights Clinic

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: Anthony Valcke

Sažetak predstavke  

Podnositelj predstavke brine se da se nacrtom Sporazuma o povlačenju neće u potpunosti obuhvatiti cijeli spektar prava u kojima svi građani EU-a i članovi njihovih obitelji trenutačno uživaju u vezi s prebivalištem, radom i jednakim postupanjem na temelju prava EU-a. Tvrdi da se to posebice odnosi na tri kategorije osoba: i) članove obitelji građana EU-a koji su se vratili kući nakon što su živjeli u drugoj državi članici, odnosno i na one koji su se vratili kući prije Brexita i na one koji su se vratili kući nakon Brexita (Sud Europske unije, Predmet C-370/90 Surinder Singh); ii) primarne skrbnike građana Unije koji imaju pravo na boravište u domovini građana EU-a (Sud Europske unije, Predmet C-34/09 Ruiz Zambrano); i iii) britanske građane koji trenutačno borave u nekoj od 27 država članica EU-a te koji žele sačuvati svoje pravo na kontinuirano slobodno kretanje. Također navodi da bi Sporazum o povlačenju trebao, među ostalim, sadržavati obveze UK-a u vezi sa sveobuhvatnim zdravstvenim osiguranjem i statusom radnika, sačuvati sva prava na žalbe, zadržati kontinuirani pristup službama EU-a za pomoć (SOLVIT i YEA), zatražiti izdavanje javnih izvješća o usklađenosti tijekom prijelaznog razdoblja te zadržati odgovarajuće zaštite pri upotrebi ograničenja u vezi s javnom politikom i javnom sigurnosti.