Predstavka br. 0675/2019 koju je podnio Adrian Cojocaru, rumunjski državljanin, o onečišćenju bukom u Aradu u Rumunjskoj  
Podaci o predstavci  

0675/2019

Naslov sažetka: Predstavka br. 0675/2019 koju je podnio Adrian Cojocaru, rumunjski državljanin, o onečišćenju bukom u Aradu u Rumunjskoj

Broj predstavke: 0675/2019

Teme: Okoliš – Onečišćenje

Država: Rumunjska

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: Cojocaru Adrian

Sažetak predstavke  

Podnositelj predstavke žali se na onečišćenje bukom koju stvara gusti promet na Europskom pravcu E68, što negativno utječe na stanare u obližnjim zgradama. Ističe da su svi prigovori podneseni lokalnim vlastima ostali bez odgovora.