Peticija Nr. 1211/2018 dėl pensijų įmokų, mokamų Italijoje Eurokontrolei ir Europos patentų biurui, perkėlimo, kurią pateikė Italijos teisiniai atstovai R. C. ir M. R. Europos patentų tarnybos Italijos pareigūnų asociacijos vardu (su 26 parašais)  
Peticijos duomenys  

1211/2018

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 1211/2018 dėl pensijų įmokų, mokamų Italijoje Eurokontrolei ir Europos patentų biurui, perkėlimo, kurią pateikė Italijos teisiniai atstovai R. C. ir M. R. Europos patentų tarnybos Italijos pareigūnų asociacijos vardu (su 26 parašais)

Peticijos numeris: 1211/2018

Temos: Vidaus rinka,  Pensijos

Valstybė: Italija,  Europos Sąjunga

Peticijos pateikėjo duomenys  

Vardas, pavardė: E. P.

Peticijos santrauka  

Peticijos pateikėjai pateikė grupės peticiją dėl savo klientų, t. y., 26 tarptautinių pareigūnų, šiuo metu dirbančių Eurokontrolėje ir Europos patentų tarnyboje, teisių į pensiją apsaugos. Jie visi yra Italijos piliečiai, kurie prieš pradėdami dirbti šiose tarptautinėse organizacijose dirbo Italijoje. Italija ir Eurokontrolė ar Europos patentų tarnyba nesudarė jokio susitarimo, kuriame būtų numatyta teisių į pensijų išmokas perkėlimas ar įmokų sudėtis, siekiant gauti teisę į vieną pensiją, todėl Italijos piliečiai atitinkamai gali prarasti Italijoje sumokėtas įmokas, nes tariamai Italijos teisės aktuose nėra numatyta kompensacija. Peticijos pateikėjai remiasi: keliais Sutarčių straipsniais (SESV 9, 20, 45, 145, 146, 147 ir 151 str.) ir ES pagrindinių teisių chartija (15 ir 34 str.), Direktyvos preambule 2004/58/EB dėl laisvo darbuotojų judėjimo, Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, iš dalies keičiančiu ES pareigūnų tarnybos nuostatus, taip pat kitais dokumentais, kuriuos parengė Komisija (COM(2012)153 final dėl ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo išorės aspektų) ir Parlamentas (2001 m. spalio 25 d. rezoliucija dėl darbuotojų judumo ES, ypač jos 27 ir 33 punktai), ir galiausiai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2013 m. liepos 4 d. sprendimu byloje C-233/12, S. Gardella prieš INPS.Peticijos pateikėjai ragina Parlamentą sustabdyti šią diskriminaciją, susijusią su galimybe gauti pensijų išmokas, kad kilmės šalyje mokamas įmokas būtų galima sujungti su pirmiau minėtoms tarptautinėms organizacijoms mokamomis įmokomis. Jie taip pat prašo, kad šiuo klausimu būtų priimta Europos Parlamento rezoliucija.