Lūgumraksts Nr. 0051/2019, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Elitsa Vasileva, par Direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos iespējamiem pārkāpumiem Bulgārijā  
Informācija par lūgumrakstu  

0051/2019

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0051/2019, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Elitsa Vasileva, par Direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos iespējamiem pārkāpumiem Bulgārijā

Lūgumraksta numurs: 0051/2019

Temati: Patērētāju tiesības,  Finanšu pakalpojumi

Valsts: Bulgārija

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: Елица Василева

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka Bulgārijas tiesību akti neatbilst Direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos noteikumiem. Viņa norāda, ka tiesvedība Bulgārijas tiesās, kas notiek saskaņā ar Bulgārijas Civilprocesa kodeksa 417. pantu, neatbilst direktīvā noteiktajām prasībām un nenodrošina tiesību uz efektīvu tiesisko aizsardzību un taisnīgu tiesu ievērošanu, kā tas noteikts Pamattiesību hartā.