Lūgumraksts Nr. 0499/2018, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Mateusz Pilich, par varbūtēju ES līguma principu pārkāpumu saistībā ar tiesu sistēmas reformu Polijā  
Informācija par lūgumrakstu  

0499/2018

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0499/2018, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Mateusz Pilich, par varbūtēju ES līguma principu pārkāpumu saistībā ar tiesu sistēmas reformu Polijā

Lūgumraksta numurs: 0499/2018

Temati: Tiesiskums

Valsts: Polija

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: Mateusz Pilich

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz LES 6. panta 3. punktu, lai norādītu, ka Polija, iespējams, pārkāpj neapstrīdamos principus, uz kuriem pamatojas ES dalībvalstīs spēkā esošā sistēma, proti, tiesiskuma, garantētu tiesību uz taisnīgu tiesu un vispārīgā izpratnē varas dalīšanas principu (trīs atzaros – izpildvarā, likumdevējvarā un tiesu varā). Ņemot vērā nesenos notikumus Polijā (notiekošo tiesu reformu, saskaņā ar kuru, piemēram, vispārējās tiesas tiek nodotas tieslietu ministra, kas vienlaikus ir ģenerālprokurors, pakļautībā), šķiet, ka šo principu nozīme tiek mazināta. Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas arī uz Eiropas Savienības Tiesas 2018. gada 27. februāra spriedumu lietā C-64/16, kurā teikts, ka saskaņā ar LES 19. pantu ne tikai Eiropas Savienības Tiesai, bet arī valstu tiesām ir uzticēts pienākums nodrošināt tiesas kontroli Savienības tiesību sistēmā, lai ES līgumu interpretēšanā un piemērošanā tiktu ievērots tiesiskums. Lūgumraksta iesniedzējs turklāt norāda uz Augstākajā tiesā ar atpakaļejošu spēku veikto "tīrīšanu", Augstākās tiesas priekšsēdētāja pilnvaru laika saīsināšanu pretēji Polijas konstitūcijai, kā arī tiesnešu, kas pasludina spriedumus, neatkarības principa ļaunprātīgu izmantošanu un neievērošanu. Lūgumraksta iesniedzējs mudina Eiropas Komisiju iesniegt Tiesā pret Polijas iestādēm vērstu sūdzību par to, ka tās nepilda pienākumu ievērot ES tiesību aktus, pārkāpjot tiesu un tiesnešu neatkarības principu.