Lūgumraksts Nr. 0567/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Christoph Klein, par to, ka ir pārkāptas tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību gadījumos, kad dalībvalstis pārkāpj ES tiesību aktus  
Informācija par lūgumrakstu  

0567/2019

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0567/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Christoph Klein, par to, ka ir pārkāptas tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību gadījumos, kad dalībvalstis pārkāpj ES tiesību aktus

Lūgumraksta numurs: 0567/2019

Temati: Iekšējais tirgus,  Tiesiskums

Valsts: Eiropas Savienība

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: Christoph Klein

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka gadījumos, kad dalībvalstis pārkāpj no ES tiesību aktiem izrietošus sekundāros un procesuālos tiesību aktus, cilvēkiem, kurus šie pārkāpumi ietekmē, pašlaik nav Līgumos paredzētu subjektīvu prasījuma tiesību. Šis trūkums faktiski liedz viņiem tiesu iestāžu pieejamību, kas ir Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta (tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu) pārkāpums. Lūgumraksta iesniedzējs piedāvā risinājumus, lai novērstu šo trūkumu.