Lūgumraksts Nr. 0720/2018, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Violeta Gospodinova, par iespējamo krāpšanu un korupciju saistībā ar banku un privāto tiesu izpildītāju nelikumīgi atsavināto īpašumu Bulgārijā  
Informācija par lūgumrakstu  

0720/2018

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0720/2018, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Violeta Gospodinova, par iespējamo krāpšanu un korupciju saistībā ar banku un privāto tiesu izpildītāju nelikumīgi atsavināto īpašumu Bulgārijā

Lūgumraksta numurs: 0720/2018

Temati: Krāpšana un korupcija

Valsts: Bulgārija

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: Виолета Господинова

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzēja ir parādniece, pret kuru kreditors (banka) ir izsniedzis prasību tiesu izpildītājam piespiedu izpildes veikšanai. No pievienotās pilnvaras ir skaidrs, ka tiesu izpildītāja darbinieka māte pārstāv banku. Tas kalpo kā pierādījums tam, ka pastāv saikne starp kreditoru un tiesu izpildītāju, kas grauj tiesu izpildītāja objektivitāti un izpildes lietu. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka kreditors un tiesu izpildītājs ir izveidojuši krāpniecisku shēmu, saskaņā ar kuru kreditori iegādājas devalvētu īpašumu fiktīvās izsolēs, kurās vienīgais solītājs, kas spēj iesniegt derīgu piedāvājumu, ir banka.Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz šo darbību, jo kompetentajai tiesai nav iesniegts rakstveida pieprasījums un līdz ar to nav tiesas rīkojuma par piespiedu pasākumu veikšanu. Šajā saistībā viņa aicina Eiropas Parlamentu piemērot mehānismus, kas vajadzīgi, lai apturētu šādu praksi Bulgārijā, kur ar tiesu izpildītāju palīdzību tiek atsavināti kredītpakalpojumu patērētāju īpašumi.