Lūgumraksts Nr. 1211/2018, ko Eiropas Patentu iestādes Itālijas amatpersonu asociācijas vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgie R. C. un M. R. un kam pievienoti 26 paraksti, par Itālijā veikto pensiju iemaksu pārskaitīšanu Eirokontrolei un Eiropas Patentu iestādei  
Informācija par lūgumrakstu  

1211/2018

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 1211/2018, ko Eiropas Patentu iestādes Itālijas amatpersonu asociācijas vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgie R. C. un M. R. un kam pievienoti 26 paraksti, par Itālijā veikto pensiju iemaksu pārskaitīšanu Eirokontrolei un Eiropas Patentu iestādei

Lūgumraksta numurs: 1211/2018

Temati: Iekšējais tirgus,  Pensijas

Valsts: Eiropas Savienība,  Itālija

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: E. P.

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzēji, kas pārstāv grupu, iesniedz lūgumrakstu par savu klientu, 26 starptautiskā civildienesta ierēdņu, kuri pašlaik strādā Eirokontrole un Eiropas Patentu iestādē, pensiju tiesību aizsardzību. Viņi visi ir Itālijas pilsoņi, kas pirms pievienošanās šīm starptautiskajām organizācijām strādāja Itālijā un ES. Tā kā nav nolīguma starp Itāliju un Eirokontroli vai Eiropas Patentu iestādi, kas paredz pensiju pārveduma tiesības vai iemaksu summēšanu, lai iegūtu tiesības uz vienotu pensiju, attiecīgie Itālijas pilsoņi var zaudēt savas iemaksas, ko tie veikuši Itālijā, jo tiek apgalvots, ka Itālijas tiesību aktos nav noteikumu par to atmaksu. Lūgumraksta iesniedzēji atsaucas uz: virkni Līgumu pantiem (LESD Nr. 9., 20., 45., 145., 146., 147. un 151.) un ES Pamattiesību hartas pantiem (15. un 34. pants), uz preambulas noteikumiem Direktīvā 2004/58/EK par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos un Regulu (EK, Euratom) Nr. 723/2004, ar ko groza ES ierēdņu Civildienesta noteikumus, kā arī uz citiem Komisijas sagatavotiem dokumentiem (COM (2012)153 galīgā redakcija par ES sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējo dimensiju) un Parlamenta dokumentiem (2011. gada 25. oktobra rezolūcija par darba ņēmēju mobilitātes veicināšanu Eiropas Savienībā, jo īpaši 27. un 33. pants), un, visbeidzot, Eiropas Savienības Tiesas 2013. gada 4. jūlija spriedumu lietā C-233/12 Gardella /  INPS.Lūgumraksta iesniedzēji aicina Parlamentu pārtraukt šo diskrimināciju attiecībā uz piekļuvi pensiju tiesībām, lai izcelsmes valstī veiktās iemaksas varētu apvienot ar iemaksām, kas veiktas iepriekš minētajām starptautiskajām organizācijām. Viņi arī prasa, lai par šo jautājumu tiktu izdota Eiropas Parlamenta rezolūcija.