Verzoekschrift nr. 0567/2019, ingediend door Christoph Klein (Duitse nationaliteit), over de schending van het recht op een doeltreffende voorziening in rechte wanneer door de lidstaten inbreuk wordt gemaakt op het EU-recht  
Gegevens verzoekschrift  

0567/2019

Titel samenvatting: Verzoekschrift nr. 0567/2019, ingediend door Christoph Klein (Duitse nationaliteit), over de schending van het recht op een doeltreffende voorziening in rechte wanneer door de lidstaten inbreuk wordt gemaakt op het EU-recht

Nummer verzoekschrift: 0567/2019

Onderwerp(en): Interne markt,  Justitie

Land: Europese Unie

Gegevens indiener  

Naam: Christoph Klein

Samenvatting verzoekschrift  

Indiener betoogt dat mensen die getroffen worden door schendingen door de lidstaten van het secundaire en procedurele recht dat voortvloeit uit bindende EU-wetgeving momenteel geen subjectief recht hebben op instelling van een rechtsvordering uit hoofde van de Verdragen. De toegang van deze mensen tot gerechtigheid wordt daarmee gehinderd, hetgeen in strijd is met artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (“Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht”). Indiener stelt oplossingen voor om deze kloof te overbruggen.