Click to read the COVID-19 Urgency Procedure Petitions on Europarl PETITIONS Committee website

 


Celem procedury składania petycji w Parlamencie Europejskim jest zagwarantowanie obywatelom możliwości komunikowania się z Parlamentem i korzystania z prawa do składania petycji, które jest jednym z podstawowych praw wszystkich obywateli i mieszkańców Europy, zapisanym w Traktacie oraz w Karcie praw podstawowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w traktacie lizbońskim.

Dzięki składanym petycjom Parlament, za pośrednictwem Komisji Petycji, może stale weryfikować sposób wdrażania prawodawstwa europejskiego oraz mierzyć zakres, w jakim instytucje europejskie odpowiadają na kwestie będące w centrum zainteresowania obywateli.

Celem Komisji Petycji jest udzielanie odpowiedzi na wszystkie petycje i, w miarę możliwości, proponowanie pozasądowego rozwiązania wszelkich zgłaszanych nam kwestii dotyczących obszarów działalności UE wzbudzających uzasadnione obawy obywateli.

Niniejszy portal został opracowany, aby umożliwić obywatelom elektroniczne składanie petycji w ramach przyjaznego dla użytkownika, bezpośredniego procesu rejestracji. Celem portalu jest jednak również informowanie, w formie streszczeń, o kwestiach zgłaszanych nam przez inne osoby, a także przekazywanie informacji o już otrzymanych petycjach. Funkcja wyszukiwania pozwala skoncentrować się na kwestiach, które  dotyczą danego obywatela bezpośrednio, oraz dowiedzieć się, co inni mają do powiedzenia o zagadnieniach związanych z UE. Dzięki temu portalowi  obywatele mogą  również poprzeć otwarte petycje online, które członkowie Komisji Petycji uznali za dopuszczalne.

Można również złożyć petycję w formie papierowej, nie jest konieczne wypełnianie żadnego formularza ani przestrzeganie określonego formatu.

 

Jednakże petycja ta powinna:

 

  • zawierać imię i nazwisko składającego petycję, narodowość i adres stałego miejsca zamieszkania (w przypadku petycji grupowej –  imię i nazwisko, narodowość oraz adres stałego miejsca zamieszkania osoby składającej petycję lub przynajmniej pierwszego sygnatariusza);
  • zawierać podpis.

 

Do petycji można dołączyć załączniki, w tym kopie wszelkich wybranych przez składającego petycję dokumentów potwierdzających.

Petycję należy przesłać na adres:

 

Przewodniczący Komisji Petycji

European Parliament

B-1047 BRUSSELS

 

Proces rozpatrywania petycji jest otwarty i przejrzysty. Wiele petycji jest przedmiotem debat na posiedzeniach komisji (kliknij tutaj, aby obejrzeć wideo z posiedzeń Komisji Petycji), w których składający petycje biorą czynny udział. Jednak ze względu na różnorodny charakter petycji i ich dużą liczbę, nie wszystkie petycje są omawiane w komisji; posłowie mogą postanowić, że decyzje w sprawie niektórych petycji podejmowane będą w drodze zwyczajowego systemu nadzoru politycznego.

W każdym przypadku składający petycję uzyskują informacje o poszczególnych etapach procesu rozpatrywania petycji i otrzymują od przewodniczącego pismo zawiadamiające o wyniku tego procesu.